komunikaty

Najemcy  lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Gdańskim Centrum Świadczeń wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Szczegółowe informacje w zakresie warunków ubiegania się o dopłatę do czynszu oraz wymaganych do złożenia dokumentów uzyskacie Państwo w:

Gdańskim Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25

Kontakt telefoniczny do punktu informacyjnego: 58 326 79 89

Strona internetowa: www.gcs.gda.pl

Szanowni Państwo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. przy ulicy Szczyglej 1, pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 14:45dyżury Działu Administracji, które odbywały się w każdą środę nadal zostają zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że wstęp do siedziby Spółki mają tylko i wyłącznie pracownicy.

Korespondencję należy zostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółki.

Z uwagi na bezpieczeństwo bezpośrednia obsługa interesantów podlega ograniczeniom, zalecamy kontakt telefoniczny:

Numer stacjonarny: 58 320-37-48

W sprawach administracyjnych:

Dział administracji:

Tel.: 500-460-601, 502-155-443, 500-460-399

W sprawach technicznych:

Dział eksploatacji:

Tel.: 516-978-067, 786-866-357

Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku niezbędnej wizyty w siedzibie Spółki prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami spółki w celu umówienia terminu spotkania.

Jednocześnie informujemy, że spotkania z pracownikami Spółki odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. z zachowaniem dwumetrowego odstępu, dezynfekcją rąk oraz użyciem rękawiczek i masek ochronnych.

Powyższe będzie obowiązywać do odwołania. Przepraszamy za ewentualne niedogodności w związku z tą decyzją.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o informuje, że uchyla obowiązujący dotychczas Regulamin użytkowania miejsc postojowych w podziemnych halach garażowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w Gdańsku na Dolnym Mieście z dnia 06.08.2018 r. i wprowadza nowy Regulamin obowiązujący od dnia 01.11.2020 r. Treść Regulaminu znajduje się poniżej:

REGULAMIN

§ 1

Niniejszy Regulamin [Regulamin] określa zasady użytkowania miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp.  z o.o. w Gdańsku.             

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. TBS "Motława" - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-742, przy ulicy Szczygla 1, KRS 0000090406,

b. budynek - budynek mieszkalny wielorodzinny z halą garażową w kondygnacji podziemnej budynku, stanowiący własność TBS "Motława",

c. lokal - lokal mieszkalny budynku,

d. miejsce postojowe - oznakowane stanowisko postojowe w hali garażowej,

e. użytkownik - wszelkie osoby, które na podstawie umów zawartych z TBS "Motława"lub za zgodą TBS "Motława" uprawnione są do korzystania z miejsca postojowego. Użytownikiem będzie również osoba, która utraciła tytuł prawny do korzystania z miejsca postojowego, do dnia wydania miejsca postojowego TBS "Motława" lub korzystająca z miejsca postojowego bez tytułu prawnego.

§ 3

1. Regulamin obowiązuje użytkowników, stanowi integralną część umowy najmu zawieranej z użytkownikiem. Regulamin obowiązuje również wszystkie osoby przebywające w hali  garażowej.

2. Parking nie jest terenem strzeżonym, ani monitorowanym.

3. Wjazd do hali garażowej odbywa się przez bramy automatyczne otwierane i zamykane pilotem. Piloty wydawane są w ilości jednej sztuki przypadającej na jedno miejsce postojowe. Pilot do hali garażowej podlega natychmiastowemu zwrotowi po zakończeniu obowiązywania umowy. Zgubienie lub zniszczenie pilota do hali garażowej winno być niezwłocznie zgłoszone do TBS „Motława”. Koszt wydania duplikatu pilota do hali garażowej obciąży użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do wymiany pilota, do hali garażowej we własnym zakresie pod sankcją kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

4. W hali garażowej obowiązuje zakaz parkowania pojazdów zasilanych LPG, CNG oraz wodorem.

5. Do hali garażowej nie mogą wjeżdżać pojazdy o wysokości ponad 2,0 m, o masie przekraczającej 3500 kg.

6. Dzieci do lat 7 mogą się poruszać w obrębie hali garażowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. W hali garażowej obowiązuje używanie świateł mijania podczas ruchu pojazdu.

8. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na miejscu postojowym wskazanym w umowie najmu.

9. W hali garażowej można parkować pojazdy, których stan techniczny nie stwarza zagrożenia pożarowego.

10. W hali garażowej obowiązują przepisy o ruchu w strefie zamieszkania, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych.

11. W przypadku pożaru należy niezwłocznie poinformować inne osoby przebywające w pobliżu o zagrożeniu, opuścić miejsce zagrożenia i poinformować Straż Pożarną (tel. 998 lub 112).

12. Korzystanie z hali garażowej dozwolone jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 4

1. Zabrania się użytkownikom w hali garażowej:

a. palenia tytoniu lub używania otwartego ognia,

b. magazynowania paliw, substancji łatwopalnych czy pustych pojemników po paliwie, opon, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych itp.,

c. wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się czy też utrudnienie ewakuacji lub prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

d. naprawiania pojazdów,

e. mycia pojazdów oraz wymiany oleju oraz tankowania,

f. parkowania pojazdów z nieszczelnym układem olejowym, hamulcowym lub paliwowym,

g. pozostawiania pojazdów z pracującym silnikiem,

h. parkowania w hali garażowej pojazdów bez wymaganych tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane,

i. dokonywania jakichkolwiek zmian dotyczących oznakowania np. instalowania słupków, zmiany numerów porządkowych miejsc postojowych,

j. zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego,

k. pozostawiania w pojazdach ludzi i zwierząt,

l.  korzystania z hali garażowej w innym celu aniżeli parkowanie pojazdów.

2. Zobowiązuje się użytkowników do:

a. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

b. dostosowywania się do wskazań sygnalizacji świetlnej podczas otwierania i zamykania bram wjazdowych w hali garażowej,

c. nie zastawiania dróg pożarowych bądź sprzętu przeciwpożarowego; w sytuacji gdy pojazd pozostawiony na drodze pożarowej lub ewakuacyjnej uniemożliwia przejazd użytkownik pojazdu zostanie obciążony kosztami strat powstałych w wyniku utrudnienia akcji ratunkowej,

d. utrzymywanie czystości i porządku na przydzielonym miejscu postojowym,

e. udostępniania miejsca postojowego TBS „Motława” celem dokonania remontów, napraw bądź modernizacji hali garażowej,

f. zamykania drzwi klatki schodowej,

g. nie wpuszczania do hali garażowej osób nieuprawnionych,

h. nie udostępniania pilota do hali garażowej osobom nieuprawnionym.

§ 5

1. TBS „Motława” nie ponosi odpowiedzialności:

a. za mienie pozostawione w pojazdach i hali garażowej, 

b. za uszkodzenia, zniszczenia, kradzież lub włamania do pojazdów pozostawionych w hali garażowej,

c. z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z hali garażowej.

2. Użytkownik hali garażowej ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność na terenie hali garażowej, a także ponosi koszty usunięcia spowodowanych przez niego i wyżej wymienione osoby uszkodzeń, zanieczyszczeń paliwem, olejem, innymi płynami eksploatacyjnymi, farbą, smarami itp.

3. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia umowy najmu lokalu lub innego tytułu prawnego do korzystania z miejsca postojowego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie opróżnić zajmowane przez niego miejsce postojowe w hali garażowej.

§ 6

1. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, spełniających znamiona czynu zabronionego, TBS „Motława” zawiadomi właściwe organy ścigania.

2. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów określonych w § 3 ust. 8, ust. 9, § 4 ust. 1 pkt f, pkt h, ust. 2 pkt c, pkt e, § 5 ust. 3, TBS ”Motława” uprawnione jest  do odholowania pojazdu i przechowania go na parkingu strzeżonym na koszt użytkownika.

§ 7

W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego Regulaminu bezpośrednie zastosowanie mają:

a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),

b. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),

c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 z późn. zm.),

d. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).

§ 8  

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.11.2020 r.

2. Regulamin został opublikowany na stronie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. www.tbsmotlawa.pl i podany do wiadomości poprzez wywieszenie w hali garażowej.

3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany umowy najmu wymaga jednak dokonania powiadomienia o dokonanej zmianie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2020 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

ul. Szczygla 1

80-742 Gdańsk

Dotychczasowe adresy mailowe Spółki, podobnie jak numery telefonów, nie ulegają zmianie. Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku otwiera place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska do użytku publicznego, pod warunkiem zachowania dwumetrowego odstępu między osobami lub używania masek ochronnychPowyższe ograniczenia nie dotyczą dzieci do lat 4.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.