komunikaty

Ogólna instrukcja użytkowania i eksploatacji lokalu mieszkalnego

 Instrukcja obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.

 

 1. Zasady ogólne użytkowania i eksploatacji lokalu mieszkalnego

Budynek wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, normami i warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Do wykonania budynku użyto materiałów posiadających wymagane świadectwa higieny oraz certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Lokal mieszkalny (zwany dalej lokalem) powinien być użytkowany w sposób zapewniający:

- zachowanie wymogów bezpieczeństwa,

- utrzymanie należytego stanu technicznego,

- utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i higienicznego,

- prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń w lokalu,

- właściwe ogrzewanie i wentylację celem zapobieżenia zagrzybieniu  i degradacji budowlanej.

Najemca zobowiązany jest zgłaszać zauważone wady i usterki wynajmującemu, pisemnie lub pocztą elektroniczną; w przypadku awarii grożącej szkodą lub zagrażającej bezpieczeństwu zgłoszenie winno być bezzwłoczne.

Wykonywanie jakichkolwiek przeróbek, zmian i adaptacji lokalu wymaga pisemnej zgody wynajmującego.

Sposób użytkowania urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien być zgodny z instrukcjami użytkowania tych urządzeń oraz zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia. W czasie użytkowania należy:

- dokonywać konserwacji, napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń w zakresie obciążającym najemcę,

- niezwłocznie wstrzymać eksploatację urządzeń w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w ich funkcjonowaniu,

- informować wynajmującego o awariach urządzeń.

2. Ściany wewnętrzne i elewacyjne

W obrębie ścian zabrania się wykuwania otworów, wykonywania przebić oraz bruzd pionowych i poziomych. Zabrania się wprowadzania zmian w układzie ścianek działowych, drzwi oraz wykonywania podziałów pomieszczeń bez pisemnej zgody wynajmującego.

Ze względu na proces wysychania ścian w nowym budynku zaleca się, w pierwszym roku eksploatacji, intensywne wietrzenie lokalu i ustawianie mebli co najmniej trzy centymetry od ścian, ponadto w tym okresie zaleca się nie malować i nie tapetować ścian.

W przypadku mocowania elementów na ścianach, podczas trasowania otworów do wywiercenia należy zwrócić uwagę na przebieg instalacji elektrycznej, stosując w tym celu detektor przebiegu kabli elektrycznych.

Na zewnętrznych ścianach  elewacyjnych budynku zabrania się mocowania uchwytów, haków, anten satelitarnych, suszarek i innych podobnych elementów.

3. Tynki i okładziny ścienne

Tynki

W budynku wykonano tynki gipsowe na ścianach i gładzie na sufitach. Ze względu na nośność ścian zewnętrznych oraz na termiczne i akustyczne parametry wszystkich przegród zewnętrznych i wewnętrznych nie wolno wykuwać wnęk, bruzd,  lub wbijać dużych elementów nadmiernie rozpierających materiał ścienny. Wykuwanie wnęk i bruzd w ścianach aby schować w nich instalacje może spowodować nie dające się usunąć zjawiska przemarzania i pękania ścian oraz zmniejszenie się izolacyjności akustycznej przegród.  

Drobne rysy na tynkach należy usuwać w czasie malowania, należy to do normalnych zabiegów konserwacyjnych, za które odpowiada najemca. O wystąpieniu zarysowań o szerokości większej niż 0,5 mm należy powiadomić wynajmującego.

Powłoki malarskie

Powłoki malarskie z farb paroprzepuszczalnych stanowiące wykończenie ścian i sufitów nie są odporne na mycie lub szorowanie.

Za konserwację powłok malarskich odpowiada najemca.

Glazura

Konserwacja płytek polega na zmywaniu zabrudzeń wodą z dodatkiem środków przeznaczonych do mycia płytek z glazury Do zmywania zabrudzeń na glazurze nie wolno stosować płynów opartych na kwasach lub ługach gdyż może to doprowadzić  do wypłukania fug. Skutki ewentualnego uszkodzenia płytek, związane z nawiercaniem w nich otworów obciążają najemcę.

Na wewnętrznej stronie ściany zabytkowej (ściana od ul. Kurzej) nie należy zawieszać żadnych elementów, zwłaszcza szafek, półek, gdyż od strony mieszkania wykonana jest warstwa izolacji termicznej niezdolna do przenoszenia jakichkolwiek obciążeń. Grzejniki zamontowane na wewnętrznej stronie zabytkowej zostały zawieszone na specjalnie przygotowanych stelażach umożliwiających przenoszenie obciążeń. 

4. Stropy

Maksymalne obciążenie użytkowe stropów wynosi 150 kg/m2.

Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów lub przebić przez stropy. Stropy należy chronić przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach łazienki, kuchni, ubikacji.

Na sufitach, na stykach płyt stropowych mogą wystąpić drobne włoskowate zarysowania, które są normalnym zjawiskiem eksploatacyjnym i nie mają wpływu  na bezpieczeństwo konstrukcji.

5. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna

Okna można otwierać całkowicie, uchylnie oraz szczelinowo. Wszystkie operacje klamką należy wykonywać zawsze przy dociśniętym skrzydle ramy okna. Nie należy manewrować klamką, gdy okno  jest otwarte lub uchylone.

Stolarkę należy utrzymywać w czystości, unikać nadmiernego zawilgocenia, nie uszkadzać mechanicznie i nie obciążać nadmiernie skrzydeł. Nie wolno stosować żaluzji i rolet, których montaż wymagałby nawierceń ram bądź skrzydeł okien.

Nie zezwala się montowania krat ani żaluzji antywłamaniowych.

Jakiekolwiek zmiany związane ze sposobem zamykania okien oraz montaż żaluzji i rolet powodować będą utratę gwarancji na stolarkę okienną.

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe do lokalu wyposażone są w dwa zamki. Nie wolno zmieniać konstrukcji zamków ani też rozwiercać drzwi dla wstawienia dodatkowych zamków.

Jeżeli drzwi wejściowe do lokalu zostały wyposażone w samozamykacz, nie można go demontować ani rozszczepiać ze względu na wymogi przeciwpożarowe.

Wymiana drzwi wymaga pisemnej zgody wynajmującego. Niedopuszczalne jest montowanie podwójnych drzwi wejściowych.

6. Podłoża i podłogi

Na podłogach w lokalach zastosowano panele podłogowe i  płytki terakotowe.

Podłogi z paneli należy zmywać za pomocą mopa stosując niewielkie ilości wody. Do zmywania należy używać ogólnodostępnych środków do konserwacji, stosując się do zasad zamieszczonych na opakowaniu lub instrukcji.

Podłogi z płytek terakotowych należy zmywać ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących przeznaczonych do mycia podłóg. Nie wolno używać środków opartych na kwasach lub ługach.

7. System wentylacyjny

W budynkach zastosowano instalację grawitacyjną .

Wentylacja grawitacyjna

Nawiew powietrza do pokojów i kuchni następuje przy pomocy nawiewników zamontowanych w górnej części  ram okiennych natomiast wywiew przez kanały obsługujące łazienkę i kuchnię oraz przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią stolarki drzwiowej a podłogą.

Cyrkulacja powietrza w lokalu

Najemca winien użytkować lokal, zachowując prawidłowe warunki eksploatacji: temperaturę należy utrzymywać w przedziale 18-22°C i zapobiegać zawilgoceniu lokalu.

Nie wolno trwale zasłaniać bądź zaklejać nawiewników okiennych oraz kratek wywiewnych. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przez 10-15 minut przy zamkniętych zaworach termostatycznych grzejników a także czyszczenie kratek wentylacyjnych  w łazience i kuchni. Pranie i suszenie należy wykonywać przy zachowaniu prawidłowego wietrzenia lokalu.

Brak prawidłowej cyrkulacji powietrza stanowi przyczynę  pogorszenia się jakości powietrza w lokalu, powstania nieprzyjemnych zapachów i oparów, zawilgocenia lokalu, wzrostu stężenia dwutlenku węgla i w efekcie może doprowadzić do powstania grzyba budowlanego.

Podłączenie okapu kuchennego z funkcją wywiewu o wydajności powyżej 200 m3/h jest zabronione. Wywiew większej ilości powietrza przez okap kuchenny spowoduje nadmierne wychłodzenie i wywoła zmniejszenie sprawności grzejników.      

8. Platforma dla osób niepełnosprawnych

Do komunikacji pionowej między poziomem wejścia do budynku a parterem służy platforma dla osób niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym. 

Instrukcja bezpiecznego użytkowania platformy:

  1. Z platformy korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne.
  2. Z platformy jednocześnie może korzystać tylko jedna osoba.
  3. Korzystanie z platformy przez dzieci dozwolone jest jedynie pod opieką dorosłych.
  4. Należy przestrzegać zasady nominalnego obciążenia.
  5. Używać platformy zgodnie z instrukcją.

9. Instalacje ogrzewania, wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej

W budynku wykonano  instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody oraz instalację kanalizacyjną. Rozprowadzenie instalacji wykonano po stropie pod podłogą. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez grzejniki panelowe. Instalacja kanalizacji sanitarnej została wykonana z rur PCV.

Grzejniki wyposażone są w głowice termostatyczne firmy „OVENTROP” typ TH ze skalą na pokrętle 2-5, które umożliwiają regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, uwzględniając zyski ciepła pochodzące z innych źródeł takich jak: nasłonecznienia, oświetlenia, gotowania itp. Na pokrętle głowicy widnieje skala oznaczona cyframi, gdzie najwyższa cyfra oznacza możliwość uzyskania w pomieszczeniach temperatury powyżej 200C.

Cyfra „2” oznacza najniższą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ok. 160C, czyli po osiągnięciu niższej temperatury grzejnik zacznie dogrzewać pomieszczenie.

Temperaturę najbardziej optymalną ( 200C) można uzyskać przy ustawieniu głowicy na pozycji „3”.Gdy w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiednia do ustawionej na głowicy, to głowica ogranicza natężenie przepływu czynnika cieplnego przez grzejnik.

Może wystąpić sytuacja , że grzejnik z ustawieniem głowicy na cyfrę może czasami być za gorący, innymi dniami natomiast tylko letni, nie oznacza to złej pracy grzejników a jedynie to, że temperatura w pomieszczeniu osiągnęła regulowaną przez głowicę wartość.

Instalacje ogrzewania, wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej należy  chronić  przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopuszczalne jest dziurawienie podłogi poprzez wiercenie lub wbijanie gwoździ, ze względu na ryzyko uszkodzenia instalacji, umieszczonych w podłodze.  

Do zlewozmywaka, umywalki oraz muszli nie wolno wrzucać odpadków stałych, śmieci, gruzu, gazet ani też wlewać środków chemicznych takich jak: aceton, benzen, rozpuszczalniki, farby i lakiery.

Ze względu na wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV nie należy umieszczać w jej pobliżu silnych źródeł ciepła. Temperatura ścieków nie powinna przekraczać 60°C.

Uszkodzenia mechaniczne baterii, wanny, zlewozmywaka i muszli nie podlegają gwarancji.

Remonty i przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą być przeprowadzone, po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego, przez uprawnione do tego osoby.

10. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, wobec czego jakiekolwiek przeróbki i zmiany w instalacji elektrycznej są niedopuszczalne.

W przedpokoju każdego lokalu zainstalowano skrzynki zawierające zabezpieczenia obwodów elektrycznych. W przypadku wyłączenia prądu w wyniku zadziałania zabezpieczenia, należy sprawdzić, co spowodowało wyłączenie. Po usunięciu przyczyny można włączyć zabezpieczenie, podnosząc jego dźwignię do góry.

Remonty lub zmiany przebiegu i połączeń instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzone, po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego, wyłącznie przez uprawnione do tego osoby.

W pomieszczeniu kuchni lub aneksu kuchennego lokalu zainstalowano kuchenkę elektryczną czteropalnikową z piekarnikiem. Wymiana kuchenki elektrycznej lub zmiana jej lokalizacji wymaga pisemnej zgody wynajmującego.

11. Domofon

Wywołanie lokatora polega na wybraniu za pomocą przycisków klawiatury numeru lokalu. Po około 3 sekundach unifon w wybranym lokalu zacznie dzwonić. Jeśli w trakcie oczekiwania nastąpi podniesienie słuchawki unifonu wywołanego lokalu, wyświetlacz podświetli się jaśniej, od tego momentu można prowadzić rozmowę i otwierać drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe otwiera się po naciśnięciu przycisku otwierania w unifonie. (możliwe jest w trakcie aktywnego połączenia unifonu z centralą).

Wywołanie połączenia z lokalem można w każdej chwili przerwać przyciskiem #.

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod wejściowy. Kod ten może być zmieniony przez instalatora lub przez najemcę. Otwieranie drzwi kodem  odbywa się poprzez wprowadzenie z klawiatury numeru lokalu i potwierdzenie klawiszem KLUCZ a następnie wprowadzenie czterocyfrowego kodu wejściowego. Po podaniu prawidłowego kodu elektrozaczep zostanie zwolniony.

Sygnał dźwiękowy unifonu może być całkowicie wyciszony przesunięciem dźwigni, znajdującej się w unifonie.

12. Instalacje sygnału telewizyjnego, radiowego i Internetu oraz telefonii stacjonarnej.

Lokale wyposażone są w instalacje do odbioru programów telewizyjnych, radiowych,

Internetu oraz telefonii stacjonarnej. W lokalu znajdują się gniazda:

- do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego: naziemnego, kablowego lub satelitarnego,

- do odbioru sygnału Internetu,

- do podłączenia telefonu stacjonarnego.

Sieć naziemna

Sieć naziemna umożliwia odbiór sygnału telewizyjnego w ograniczonym zakresie kanałów telewizyjnych. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. Odbiornik telewizyjny wystarczy podłączyć do gniazdka RTV, znajdującego się w lokalu.

Sieć kablowa

Odbiór poprzez sieć kablową wymaga zawarcia odpłatnej umowy z operatorem takiej sieci. Operator podłącza dekoder do gniazda, znajdującego się w lokalu. Odbiór programów telewizyjnych jest możliwy natychmiast po włączeniu dekodera. Sieć kablowa  umożliwia również odbiór Internetu.

Sieć satelitarna

Antena zbiorcza telewizji satelitarnej umożliwia odbiór sygnału telewizyjnego z satelitów, bez konieczności instalowania indywidualnej anteny. Warunkiem odbioru programów jest zawarcie odpłatnej umowy z operatorem, który zaopatruje w niezbędny dekoder i podłącza go do gniazda, znajdującego się w lokalu.

Sieć internetowa

Gniazdo internetowe umożliwia odbiór sygnału internetowego, po zawarciu odpłatnej umowy z operatorem.

Sieć telefoniczna

Gniazdo telefoniczne umożliwiające podłączenie telefonu stacjonarnego, po zawarciu odpłatnej umowy z operatorem.

 

INFORMACJA O NIEKTÓRYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDYNKU PRZY UL. KURZA 14, 15/16 W GDAŃSKU

W budynku przy ul. Kurza 14, 15/16 w Gdańsku nie zamontowano samozamykaczy w drzwiach wejściowych do mieszkań. Wentylacja budynku jest typu grawitacyjnego. Mieszkania są ogrzewane systemem grzejników zasilanych z centralnej sieci ciepłowniczej.  Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. informuje, że lokale mieszkalne w zasobach Spółki objęte umową partycypacji w kosztach budowy lokalu nie mogą być przedmiotem sprzedaży/odsprzedaży.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy partycypacji za zgodą Spółki możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do kategorii umów, w których zgodnie z zapisami zawartej ze Spółką umowy partycypacji partycypantowi przysługuje prawo zmiany osoby wskazanej do wstąpienia w stosunek najmu.

„Mieszkanie na Start - dopłaty do czynszu”

Najemcy lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wróbla 23 zrealizowanego w ramach programu „Mieszkanie na Start” mogą ubiegać się o przyznanie dopłat do czynszu w trybie ustawy z 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Szczegółowe informacje w zakresie warunków ubiegania się o dopłatę do czynszu, kryteriów dochodowych oraz wymaganych do złożenia dokumentów uzyskacie Państwo w:

Gdańskim Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25,

Dziale Pomocy Mieszkaniowej

Kontakt telefoniczny do punktu informacyjnego: 58 326 79 89

Strona internetowa: www.gcs.gda.pl

Najemcy  lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Gdańskim Centrum Świadczeń wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).

Szczegółowe informacje w zakresie warunków ubiegania się o dopłatę do czynszu oraz wymaganych do złożenia dokumentów uzyskacie Państwo w:

Gdańskim Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25

Kontakt telefoniczny do punktu informacyjnego: 58 326 79 89

Strona internetowa: www.gcs.gda.pl

Szanowni Państwo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. przy ulicy Szczyglej 1, pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 14:45dyżury Działu Administracji, które odbywały się w każdą środę nadal zostają zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że wstęp do siedziby Spółki mają tylko i wyłącznie pracownicy.

Korespondencję należy zostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby Spółki.

Z uwagi na bezpieczeństwo bezpośrednia obsługa interesantów podlega ograniczeniom, zalecamy kontakt telefoniczny:

Numer stacjonarny: 58 320-37-48

W sprawach administracyjnych:

Dział administracji:

Tel.: 500-460-601, 502-155-443, 500-460-399

W sprawach technicznych:

Dział eksploatacji:

Tel.: 516-978-067, 786-866-357

Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku niezbędnej wizyty w siedzibie Spółki prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami spółki w celu umówienia terminu spotkania.

Jednocześnie informujemy, że spotkania z pracownikami Spółki odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. z zachowaniem dwumetrowego odstępu, dezynfekcją rąk oraz użyciem rękawiczek i masek ochronnych.

Powyższe będzie obowiązywać do odwołania. Przepraszamy za ewentualne niedogodności w związku z tą decyzją.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.