Ogólna instrukcja użytkowania i eksploatacji mieszkania lub lokalu użytkowego


1. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

a) Ściany zewnętrzne:

W czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:

 • użytkować pomieszczenia budynku zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem prawidłowych warunków eksploatacji i konserwacji mieszkań (wentylacja, temperatura 18-22°C, wilgotność względna w pomieszczeniach 45-55%);
 • zabrania się wykuwania otworów drzwiowych i okiennych w ścianach zewnętrznych;
 • niedopuszczalne jest wykonywanie przebić elementów ścian zewnętrznych oraz bruzd pionowych i poziomych dla ukrycia przewodów instalacyjnych;
 • zabrania się mocowania różnych elementów zewnętrznych np. uchwytów, haków na ścianach zewnętrznych uszkadzających faktury zewnętrzne;
 • zabrania się mocowania antywłamaniowych żaluzji wewnętrznych bez uzyskania zgody administracji osiedla

  b) Ściany wewnętrzne:

  W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych warunków użytkowania pomieszczeń budynku a zwłaszcza:
 • użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem;
 • nie dopuszczać do nadmiernej wilgotności względnej pomieszczeń (45-55%), nie jest wskazane pranie i suszenie bez właściwego wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych;
 • w okresie zimowym należy utrzymywać we wszystkich pomieszczeniach temperaturę 18-­22°C (wskazane +20°C);
 • należy chronić ściany przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych oraz w miejscach przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej;
 • niedopuszczalne jest wykonywanie przebić elementów ścian, ich podcinanie (np. bruzdami) dla ukrycia przewodów instalacyjnych;
 • zabrania się wykuwania nowych otworów drzwiowych i okiennych w ścianach nośnych i samonośnych oraz usuwania fragmentów tych ścian;
 • elementy wyposażenia mieszkań można mocować na ścianach konstrukcyjnych za pomocą haków lub wkrętów z kołkami osadzonych w wywierconych w ścianie otworach. Pojawiające się w czasie eksploatacji drobne rysy na ścianach wynikają ze skurczu materiału, z którego wykonano ściany (beton, cegła, pustak) oraz ze zmiany wilgotności w pomieszczeniach, a także z powodu osiadania całego budynku. Rysy te nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

2. Stropy

Podstawowym warunkiem eksploatacji stropów jest niedopuszczanie do ich przeciążenia. W czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:
   

 • zabrania się wprowadzania zmian w układzie ścianek działowych oraz wykonywania podziałów pomieszczeń bez uzgodnienia z administracją;
 • niedopuszczalne jest przeciąganie stropu ponad obciążenie użytkowe 150 kg/m2;
 • niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowych otworów i przebić przez stropy i podcinanie konstrukcji;
 • należy chronić stropy przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych, jak łazienka, kuchnia, wc.

Na stykach płyt stropowych mogą wystąpić drobne włoskowate zarysowania, które są normalnym zjawiskiem przy eksploatacji stropu i nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

3. Ściany piwnic i komórki lokatorskie.

Ściany piwnic i pomieszczenia techniczne należy eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem. W komórkach lokatorskich nie wolno:

 • przechowywać materiałów trących, łatwopalnych i wybuchowych
 • wykonywać jakichkolwiek przebić instalacyjnych i otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.

Należy zapewnić funkcjonowanie wentylacji przez właściwy stan kratek wentylacyjnych i drożność przewodów. Należy też okresowo wietrzyć piwnice przez otwory okienne.

4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarkę należy utrzymywać w czystości, unikać nadmiernego zawilgocenia, nie uszkadzać mechanicznie i nie obciążać nadmiernie skrzydeł.

W okresie gwarancji nie wolno montować żaluzji i rolet. Jakiekolwiek zmiany związane ze sposobem zamykania okien oraz montaż żaluzji i rolet powodować będą utratę gwarancji. Okna wyposażone są w nawiewniki, służące do optymalnego napływu strumienia powietrza. Instrukcja obsługi nawiewników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji i powinna być zgodna z instrukcją producenta.

5. Podłoża i podłoga

Podłoża pod posadzki w budynku wykonano w postaci wylewek betonowych.

Posadzki betonowe wykonane w piwnicach nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i mogą pękać. Drobne pęknięcia nie są szkodliwe i nie zmniejszają wartości użytkowej tej posadzki.

Podłogi z PCV (rulonowe) nie są odporne na działanie kwasów i ługów oraz na rozpuszczalniki organiczne jak: aceton, toluen, benzen. Wysoka temperatura powyżej 60oC działa na posadzkę z PCV. Konserwacja takiej podłogi polega na zmyciu ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących i po wyschnięciu na zaciągnięciu cienką warstwą pasty do podłóg lub środkiem do konserwacji podłóg z PCV. Należy pamiętać, aby nie przesuwać ciężkich przedmiotów po posadzce z PCV. W wyniku suwania przedmiotów mogą powstawać na podłodze rysy, które nie będą nadawały się do usunięcia.

Podłogi z wykładzin dywanowych należy konserwować poprzez czyszczenie odkurzaczem oraz zmycie wilgotną szmatką. Przy większych zabrudzeniach można do usunięcia plam użyć środków piorących. Do czyszczenia wykładzin dywanowych nie należy używać środków żrących i rozpuszczalników.

Podłogi z płytek terakotowych należy zmywać ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.

6. Ścianki działowe

W budynku wykonano ścianki działowe z cegły. Okresowo w miejscach styku ścianek działowych ze stropem lub ścianami konstrukcyjnymi mogą wystąpić drobne rysy związane ze zmianą wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Usuwanie rys należy do najemców, w ramach konserwacji i okresowego malowania zajmowanych lokali. Mocowanie elementów na ściankach działowych może odbywać się za pomocą haków mocowanych w kolkach rozporowych umieszczonych w ścianach w wywierconych otworach. Podczas trasowania otworów do wywiercenia należy zwrócić uwagę na przebieg instalacji elektrycznej. Przewiercenie instalacji elektrycznej podtynkowej nie jest usterką tylko mechanicznym uszkodzeniom i nie podlega gwarancji i naprawie przez TBS.

7. Tynki i okładziny ścienne

a) Tynki:

W budynku wykonano tynki kategorii III. Naroża wzmocniono narożnikami wypukłymi. Ewentualne drobne rysy na tynkach należy usuwać w czasie malowania i należy to do normalnych zabiegów konserwacyjnych i odpowiada za to najemca.

b) Glazura:

Płytki z glazury zmywa się ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego. Nie zaleca się stosowania roztworu 5% kwasu do zmywania zabrudzeń na glazurze, gdyż może to doprowadzić do wypłukania fug.

c) Powłoki malarskie:

Powłoki malarskie z farb emulsyjnych i akrylowych są stosowane jako wykończenie ścian i sufitów. Powłoki z ww. farb nie są odporne na zabrudzenia. Powstałe zabrudzenia należy czyścić na sucho, a później zmyć z dodatkiem środków do mycia powłok malarskich. Naprawy uszkodzonych powłok dokonuje się poprzez oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie łuszczących się fragmentów i położenie nowej powłoki malarskiej. Za konserwację powłok malarskich odpowiada najemca.

8. Wentylacja grawitacyjna

Zastosowana w budynku wentylacja grawitacyjna wspomagana jest poprzez nawiewniki zamontowane w stolarce okiennej.

Powodem źle działającej w budynku wentylacji grawitacyjnej może być brak wietrzenia mieszkań (kilka razy dziennie przez 10-15 minut przy zamkniętych zaworach termostatycznych), zamknięte okna, nawietrzniki lub zasłonięte kratki wentylacyjne. Technologia wykonania okien, a zwłaszcza polepszenie ich izolacyjności znacznie ograniczyły funkcję wentylacyjną okien. Przy braku systematycznego otwierania okien może nastąpić:

 • wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniach, możliwość wykraplania się wilgoci a co za tym idzie powstanie pleśni, a nawet grzyba;
 • pogorszenie się jakości powietrza w pomieszczeniach, powstanie nieprzyjemnych zapachów i oparów;
 • wzrost stężenia dwutlenku węgla.

Zaleca się wietrzenie pomieszczeń kilka razy dziennie przez 10-15 minut przy zamkniętych zaworach termostatycznych a takie czyszczenie kratek wentylacyjnych. Otwarcie okien na krótki czas nie powoduje wyziębienia ścian i przedmiotów w pomieszczeniach a zapewnia skuteczną wymianę powietrza.

9. Instalacje gazowe, ogrzewania, wody zimnej i cieplej

Należy chronić instalację przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopuszczalne jest niszczenie instalacji poprzez dziurawienie jej (poprzez wiercenie lub wbijanie gwoździ). Rozprowadzenie instalacji wykonano po stropie pod podłogą. Zastosowano grzejniki panelowe. Osprzęt w postaci baterii umywalkowych i zlewozmywakowych należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji. Kuchenki gazowe należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami obsługi. Instalacja gazowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Jakiekolwiek przeróbki i zmiany w instalacji gazowej są niedopuszczalne. Remont i przeróbka instalacji gazowej mogą być przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby po uzgodnieniu z administracją.

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej została wykonana z rur PCV. Aby instalacja kanalizacyjna w mieszkaniu działała prawidłowo należy przestrzegać następujących zasad:

 • nie wolno wprowadzać do instalacji stałych odpadków gospodarstwa domowego, ciał stałych, śmieci, gruzu, gazet itp.;
 • nie wylewać ścieków o temperaturze pow.60°C;
 • nie wylewać środków chemicznych takich jak: aceton, benzen, tri, farby i lakiery;
 • nie umieszczać w pobliżu przewodów silnych źródeł ciepła.

Całość instalacji kanalizacji sanitarnej została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Jakiekolwiek przeróbki i zmiany w kanalizacji sanitarnej są niedopuszczalne. Remont i przeróbka kanalizacji sanitarnej mogą być przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby po uzgodnieniu z administracją.

11. Instalacja elektryczna

Całość instalacji elektrycznej została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Jakiekolwiek przeróbki i zmiany w instalacji elektrycznej są niedopuszczalne. Remont i przeróbka instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby po uzgodnieniu z administracją.

Uwagi ogólne

Budynek wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, polskimi normami, warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Do wykonania budynku użyto materiałów zgodnie z obowiązującymi normami posiadającymi świadectwa higieny wydawane przez Państwowy Zakład Higieny oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973