Ogólna instrukcja użytkowania i eksploatacji mieszkania lub lokalu użytkowego


1. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

a) Ściany zewnętrzne:

W czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:

 • użytkować pomieszczenia budynku zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem prawidłowych warunków eksploatacji i konserwacji mieszkań (wentylacja, temperatura 18-22°C, wilgotność względna w pomieszczeniach 45-55%);
 • zabrania się wykuwania otworów drzwiowych i okiennych w ścianach zewnętrznych;
 • niedopuszczalne jest wykonywanie przebić elementów ścian zewnętrznych oraz bruzd pionowych i poziomych dla ukrycia przewodów instalacyjnych;
 • zabrania się mocowania różnych elementów zewnętrznych np. uchwytów, haków na ścianach zewnętrznych uszkadzających faktury zewnętrzne;
 • zabrania się mocowania antywłamaniowych żaluzji wewnętrznych bez uzyskania zgody administracji osiedla

  b) Ściany wewnętrzne:

  W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych warunków użytkowania pomieszczeń budynku a zwłaszcza:
 • użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem;
 • nie dopuszczać do nadmiernej wilgotności względnej pomieszczeń (45-55%), nie jest wskazane pranie i suszenie bez właściwego wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych;
 • w okresie zimowym należy utrzymywać we wszystkich pomieszczeniach temperaturę 18-­22°C (wskazane +20°C);
 • należy chronić ściany przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych oraz w miejscach przebiegu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej;
 • niedopuszczalne jest wykonywanie przebić elementów ścian, ich podcinanie (np. bruzdami) dla ukrycia przewodów instalacyjnych;
 • zabrania się wykuwania nowych otworów drzwiowych i okiennych w ścianach nośnych i samonośnych oraz usuwania fragmentów tych ścian;
 • elementy wyposażenia mieszkań można mocować na ścianach konstrukcyjnych za pomocą haków lub wkrętów z kołkami osadzonych w wywierconych w ścianie otworach. Pojawiające się w czasie eksploatacji drobne rysy na ścianach wynikają ze skurczu materiału, z którego wykonano ściany (beton, cegła, pustak) oraz ze zmiany wilgotności w pomieszczeniach, a także z powodu osiadania całego budynku. Rysy te nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

2. Stropy

Podstawowym warunkiem eksploatacji stropów jest niedopuszczanie do ich przeciążenia. W czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:
   

 • zabrania się wprowadzania zmian w układzie ścianek działowych oraz wykonywania podziałów pomieszczeń bez uzgodnienia z administracją;
 • niedopuszczalne jest przeciąganie stropu ponad obciążenie użytkowe 150 kg/m2;
 • niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowych otworów i przebić przez stropy i podcinanie konstrukcji;
 • należy chronić stropy przed zawilgoceniem, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych, jak łazienka, kuchnia, wc.

Na stykach płyt stropowych mogą wystąpić drobne włoskowate zarysowania, które są normalnym zjawiskiem przy eksploatacji stropu i nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.

3. Ściany piwnic i komórki lokatorskie.

Ściany piwnic i pomieszczenia techniczne należy eksploatować zgodnie z ich przeznaczeniem. W komórkach lokatorskich nie wolno:

 • przechowywać materiałów trących, łatwopalnych i wybuchowych
 • wykonywać jakichkolwiek przebić instalacyjnych i otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.

Należy zapewnić funkcjonowanie wentylacji przez właściwy stan kratek wentylacyjnych i drożność przewodów. Należy też okresowo wietrzyć piwnice przez otwory okienne.

4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarkę należy utrzymywać w czystości, unikać nadmiernego zawilgocenia, nie uszkadzać mechanicznie i nie obciążać nadmiernie skrzydeł.

W okresie gwarancji nie wolno montować żaluzji i rolet. Jakiekolwiek zmiany związane ze sposobem zamykania okien oraz montaż żaluzji i rolet powodować będą utratę gwarancji. Okna wyposażone są w nawiewniki, służące do optymalnego napływu strumienia powietrza. Instrukcja obsługi nawiewników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji i powinna być zgodna z instrukcją producenta.

5. Podłoża i podłoga

Podłoża pod posadzki w budynku wykonano w postaci wylewek betonowych.

Posadzki betonowe wykonane w piwnicach nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i mogą pękać. Drobne pęknięcia nie są szkodliwe i nie zmniejszają wartości użytkowej tej posadzki.

Podłogi z PCV (rulonowe) nie są odporne na działanie kwasów i ługów oraz na rozpuszczalniki organiczne jak: aceton, toluen, benzen. Wysoka temperatura powyżej 60oC działa na posadzkę z PCV. Konserwacja takiej podłogi polega na zmyciu ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących i po wyschnięciu na zaciągnięciu cienką warstwą pasty do podłóg lub środkiem do konserwacji podłóg z PCV. Należy pamiętać, aby nie przesuwać ciężkich przedmiotów po posadzce z PCV. W wyniku suwania przedmiotów mogą powstawać na podłodze rysy, które nie będą nadawały się do usunięcia.

Podłogi z wykładzin dywanowych należy konserwować poprzez czyszczenie odkurzaczem oraz zmycie wilgotną szmatką. Przy większych zabrudzeniach można do usunięcia plam użyć środków piorących. Do czyszczenia wykładzin dywanowych nie należy używać środków żrących i rozpuszczalników.

Podłogi z płytek terakotowych należy zmywać ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.

6. Ścianki działowe

W budynku wykonano ścianki działowe z cegły. Okresowo w miejscach styku ścianek działowych ze stropem lub ścianami konstrukcyjnymi mogą wystąpić drobne rysy związane ze zmianą wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Usuwanie rys należy do najemców, w ramach konserwacji i okresowego malowania zajmowanych lokali. Mocowanie elementów na ściankach działowych może odbywać się za pomocą haków mocowanych w kolkach rozporowych umieszczonych w ścianach w wywierconych otworach. Podczas trasowania otworów do wywiercenia należy zwrócić uwagę na przebieg instalacji elektrycznej. Przewiercenie instalacji elektrycznej podtynkowej nie jest usterką tylko mechanicznym uszkodzeniom i nie podlega gwarancji i naprawie przez TBS.

7. Tynki i okładziny ścienne

a) Tynki:

W budynku wykonano tynki kategorii III. Naroża wzmocniono narożnikami wypukłymi. Ewentualne drobne rysy na tynkach należy usuwać w czasie malowania i należy to do normalnych zabiegów konserwacyjnych i odpowiada za to najemca.

b) Glazura:

Płytki z glazury zmywa się ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego. Nie zaleca się stosowania roztworu 5% kwasu do zmywania zabrudzeń na glazurze, gdyż może to doprowadzić do wypłukania fug.

c) Powłoki malarskie:

Powłoki malarskie z farb emulsyjnych i akrylowych są stosowane jako wykończenie ścian i sufitów. Powłoki z ww. farb nie są odporne na zabrudzenia. Powstałe zabrudzenia należy czyścić na sucho, a później zmyć z dodatkiem środków do mycia powłok malarskich. Naprawy uszkodzonych powłok dokonuje się poprzez oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie łuszczących się fragmentów i położenie nowej powłoki malarskiej. Za konserwację powłok malarskich odpowiada najemca.

8. Wentylacja grawitacyjna

Zastosowana w budynku wentylacja grawitacyjna wspomagana jest poprzez nawiewniki zamontowane w stolarce okiennej.

Powodem źle działającej w budynku wentylacji grawitacyjnej może być brak wietrzenia mieszkań (kilka razy dziennie przez 10-15 minut przy zamkniętych zaworach termostatycznych), zamknięte okna, nawietrzniki lub zasłonięte kratki wentylacyjne. Technologia wykonania okien, a zwłaszcza polepszenie ich izolacyjności znacznie ograniczyły funkcję wentylacyjną okien. Przy braku systematycznego otwierania okien może nastąpić:

 • wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniach, możliwość wykraplania się wilgoci a co za tym idzie powstanie pleśni, a nawet grzyba;
 • pogorszenie się jakości powietrza w pomieszczeniach, powstanie nieprzyjemnych zapachów i oparów;
 • wzrost stężenia dwutlenku węgla.

Zaleca się wietrzenie pomieszczeń kilka razy dziennie przez 10-15 minut przy zamkniętych zaworach termostatycznych a takie czyszczenie kratek wentylacyjnych. Otwarcie okien na krótki czas nie powoduje wyziębienia ścian i przedmiotów w pomieszczeniach a zapewnia skuteczną wymianę powietrza.

9. Instalacje gazowe, ogrzewania, wody zimnej i cieplej

Należy chronić instalację przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niedopuszczalne jest niszczenie instalacji poprzez dziurawienie jej (poprzez wiercenie lub wbijanie gwoździ). Rozprowadzenie instalacji wykonano po stropie pod podłogą. Zastosowano grzejniki panelowe. Osprzęt w postaci baterii umywalkowych i zlewozmywakowych należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji. Kuchenki gazowe należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami obsługi. Instalacja gazowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Jakiekolwiek przeróbki i zmiany w instalacji gazowej są niedopuszczalne. Remont i przeróbka instalacji gazowej mogą być przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby po uzgodnieniu z administracją.

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej została wykonana z rur PCV. Aby instalacja kanalizacyjna w mieszkaniu działała prawidłowo należy przestrzegać następujących zasad:

 • nie wolno wprowadzać do instalacji stałych odpadków gospodarstwa domowego, ciał stałych, śmieci, gruzu, gazet itp.;
 • nie wylewać ścieków o temperaturze pow.60°C;
 • nie wylewać środków chemicznych takich jak: aceton, benzen, tri, farby i lakiery;
 • nie umieszczać w pobliżu przewodów silnych źródeł ciepła.

Całość instalacji kanalizacji sanitarnej została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Jakiekolwiek przeróbki i zmiany w kanalizacji sanitarnej są niedopuszczalne. Remont i przeróbka kanalizacji sanitarnej mogą być przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby po uzgodnieniu z administracją.

11. Instalacja elektryczna

Całość instalacji elektrycznej została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Jakiekolwiek przeróbki i zmiany w instalacji elektrycznej są niedopuszczalne. Remont i przeróbka instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby po uzgodnieniu z administracją.

Uwagi ogólne

Budynek wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, polskimi normami, warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Do wykonania budynku użyto materiałów zgodnie z obowiązującymi normami posiadającymi świadectwa higieny wydawane przez Państwowy Zakład Higieny oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.