Wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Spółka z o.o.

§ 1

Definicje pojęć:
ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.    Spółce - należy przez to rozumieć Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Spółka   z o.o.,
2.    Lokalu użytkowym - należy przez to rozumieć lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, znajdujący się w budynku lub wolnostojący za wyjątkiem garaży.
3.    Najemcy – rozumie się przez to najemcę lokalu użytkowego.
4.    Oferencie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną przystępującą do przetargu lub składającą ofertę wynajmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, oznaczoną indywidualnie imieniem i nazwiskiem(nazwą) i adresem zamieszkania (siedzibą).

§ 2

Przedmiot najmu
1. Przedmiotem oferty najmu może być lokal użytkowy prawnie i fizycznie wolny, stanowiący własność Spółki.
Przedmiotem oferty najmu może być również lokal użytkowy, który nie jest prawnie i fizycznie wolny, o ile czas trwania dotychczasowej umowy najmu tego lokalu kończy się przed dniem rozstrzygnięcia przetargu lub o ile jego fizyczne wydanie przez dotychczasowego posiadacza Spółce przewidziane jest przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy najmu. W takim przypadku ryzyko nie zwolnienia lokalu użytkowego przez dotychczasowego posiadacza Spółce do dnia przetargu stanowi podstawę do jego unieważnienia, a do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, podstawę do uchylenia się Spółki od zawarcia umowy najmu.

2. Lokale użytkowe oferuje się do najmu w trybie przetargowym – ustnej licytacji stawki czynszu i w trybie bezprzetargowym.

3. W trybie bezprzetargowym oferuje się do najmu lokale:
a)  nie wynajęte pomimo dwukrotnego ogłoszenia o przetargu, lub
b) na rzecz dotychczasowego najemcy tego lokalu użytkowego, o ile wyraża on wolę zawarcia kolejnej umowy najmu z tym, że stawka czynszu najmu ustalana jest w drodze negocjacji.

4. Lokal użytkowy przeznaczony do wynajmu Spółka ujmuje w wykazie, który na okres 21 dni wywiesza w siedzibie Spółki. W wykazie podaje się położenie i opis lokalu użytkowego i jego wyposażenie techniczne, stan prawny lokalu użytkowego oraz jego przeznaczenie, wysokość stawki czynszu najmu za 1m2 jako wywoławczą do przetargu, czas trwania najmu (czas oznaczony, czas nieoznaczony) oraz w przypadku umów najmu zawieranych na czas nieoznaczony, długość okresu wypowiedzenia.
W przypadku oferowania lokalu użytkowego do wynajmu w trybie bezprzetargowym w wykazie, o którym mowa wyżej, nie podaje się stawki czynszu najmu.

5. O przeznaczeniu lokalu użytkowego do wynajmu Spółka zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz bezpośrednio na lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajmu. Spółka może również zamieścić ogłoszenie w prasie lokalnej.
Ogłoszenie zamieszcza się na 21 dni przed planowanym dniem przetargu, przy czym przyjmuje się datę ukazania ogłoszenia. W ogłoszeniu podaje się: informację ujęte w Wykazie, o którym mowa  w ustępie 4 niniejszego paragrafu, a także wysokość, termin i miejsce wpłaty wadium, miejsce, datę i godzinę przetargu, terminy, w których można oglądać lokal użytkowy przeznaczony do wynajmu, zastrzeżenie o prawie odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz o możliwości  jego unieważnienia w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

6. Wysokość stawki czynszu najmu określa się zgodnie ze stawkami bazowymi czynszu najmu objętymi załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Tak ustalony czynsz najmu nie obejmuje należnego podatku Vat, który będzie doliczany na ogólnych zasadach wg obowiązującej stawki. W przypadku bezskuteczności pierwszego przetargu stawka czynszu wynikająca z ww. załącznika może ulec obniżeniu o 20%.
Stawka czynszu w wysokości obniżonej wg zasad opisanych w niniejszym ustępie stanowić będzie stawkę czynszu wywoławczą do drugiego przetargu.

7. Czynsz jest opłatą za używanie lokalu użytkowego i nie obejmuje opłat eksploatacyjnych określonych w umowie najmu, na przykład opłat z tytułu; dostawy mediów, dozoru nieruchomości, utrzymania czystości. Obowiązek wnoszenia opłat eksploatacyjnych nie dotyczy najemców, którzy zawarli w tym zakresie indywidualne umowy.

8. Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki.

9.    Wadium wynosi dwukrotny miesięczny czynsz najmu ustalony jako iloczyn wywoławczej stawki czynszu oraz powierzchni lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu. Wadium może być wnoszone gotówkowo lub przelewem, przy czym za datę wpłaty wadium wnoszonego przelewem przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.

10. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zwraca się po zakończeniu przetargu – jeżeli zostało wpłacone gotówkowo do kasy, a w przypadku dokonania wpłaty przelewem – w dniu następnym po zakończeniu przetargu, przy czym za dzień zwrotu przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

11. Z oferentem, który wygrał przetarg, termin zawarcia umowy najmu ustali Spółka.

§ 3

1. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Zarząd Spółki.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez oferenta wadium w terminie i w wysokości wskazanych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 oraz złożenie przez niego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z kserokopią aktualnego wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (albo innego rejestru, w którym widnieje oferent), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego wraz z oświadczeniem, że dane uwidocznione w składanych dokumentach nie uległy zmianie i nadal są aktualne. Składane kserokopie dokumentów musza być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Spółce przysługuje prawo zweryfikowania składanych kserokopii dokumentów z ich oryginałami.
Za aktualny dokument rejestrowy uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej aniżeli 3 miesiące przed datą przetargu.

3. Przetarg rozpoczyna się od wywołania stawki czynszu najmu za 1 m2 podanej w Wykazie, po czym oferenci podają oferowane przez siebie stawki czynszu. Zaoferowana stawka czynszu przestaje wiązać, gdy inny oferent zaoferował stawkę wyższą. Najniższe postąpienie wynosi 0,50 zł. Oferent może w trakcie licytacji wielokrotnie proponować kolejno wyższe stawki czynszu. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg udzielając przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu.
Przed otwarciem licytacji należy poinformować uczestników przetargu, że w przypadku gdy żaden z oferentów nie zaproponuje stawki wyższej od wywoławczej, przetarg ulega unieważnieniu.
Dla ważności przetargu wystarczy uczestnictwo w nim jednego oferenta.

4. Z przeprowadzonego przetargu Komisja sporządza protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 § 4

W przypadku oddania lokalu użytkowego w najem w trybie bezprzetargowym stawkę czynszu najmu ustala się w drodze negocjacji, przy czym w przypadku, o którym mowa w §2 ustęp 3 litera „a” Regulaminu, stawka czynszu najmu nie może być niższa aniżeli 60% stawki bazowej podanej w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulamin, a w przypadku, o którym mowa w postanowieniach §2 ustęp 3 litera „b” Regulaminu, nie może być niższa aniżeli stawka bazowa określona w załączniku nr 1.

§ 5

1.  Przetarg może zostać unieważniony w przypadku:
1)    gdy nie uczestniczy w nim żaden oferent, który wpłacił wadium oraz złożył dokumenty zgodnie z warunkami Regulaminu;
2)    gdy lokal użytkowy, którego dotyczy przetarg, w dacie przetargu nie jest wolny prawnie lub fizycznie;
3)    gdy żaden z kilku uczestników przetargu nie zaoferował stawki czynszu wyższej od wywoławczej.

2. Do czasu rozpoczęcia przetargu może być odwołany bez podania przyczyny.

§ 6

1. Umowy najmu zawiera się na czas oznaczony lub nieoznaczony. Decyzję w tym zakresie podejmuje Spółka.

2.  Warunki umów najmu określa się w sposób zabezpieczający interes Spółki pod względem przychodów oraz należytej dbałości o substancję lokalu użytkowego, a w szczególności: sposobu korzystania z lokalu użytkowego przez najemcę, trybu i warunków rozwiązania umowy najmu, zasad waloryzacji czynszu.

3. W umowie musza być określone szczegółowe warunki wykonywania przez najemcę nakładów w lokalu użytkowym oraz zasady rozliczeń z tego tytułu – w szczególności ustaleniu podlegają:
a)    procedura zatwierdzenia przez Spółkę rodzaju i wysokości nakładów, które najemca zamierza czynić w lokalu użytkowym;
b)    czas amortyzacji nakładów;
c)    sposób rozliczenia nie amortyzowanej wartości nakładów w zależności:
- od okresu umowy najmu, na który została zawarta (czas oznaczony, czas nieznaczony);
- od przyczyn rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania w przypadku umów zwartych na czas oznaczony;
- od tego, która ze stron umowy ja wypowiada przed upływem okresu amortyzacji nakładów, a w przypadku, gdy strona wypowiadającą umowę będzie Spółka, z jakich przyczyn wypowiedzenie nastąpiło.

 § 7

Stawki czynszu za najem lokali użytkowych ustala się
1)    w przypadku, gdy lokal użytkowy został oddany w najem – w drodze przetargu – w wysokości najwyższej uzyskanej stawki;
2)    w przypadku, gdy lokal użytkowy został oddany w najem w trybie bezprzetargowym – w wysokości ustalonej w wyniku negocjacji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 § 8

Stawki czynszu mogą być waloryzowane corocznie o planowany roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Zmiana wysokości stawki czynszu w wyniku dokonanej waloryzacji oraz zmiana opłat niezależnych od Spółki następuje bez konieczności zmiany umowy najmu i wypowiedzenia warunków umowy – w formie pisemnego powiadomienia najemcy na jeden miesiąc przed wprowadzeniem nowej stawki. W przypadku gdy najemca nie akceptuje nowej wysokości stawki czynszu, może umowę wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym w takim wypadku oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu musi być złożone w Spółce w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie stawki czynszu najmu (decyduje data wpływu do Spółki).

§ 9

1. Kaucję w wysokości trzymiesięcznego czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego pobiera się najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu i wydania kluczy do lokalu użytkowego.

2. Kaucję można wnieść w gotówce lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.    

§ 10

1. W celu skutecznego zabezpieczenia obowiązku opróżnienia i wydania lokalu użytkowego po rozwiązaniu umowy najmu oraz w celu sprawnej windykacji niezapłaconych w terminie należności czynszowych i opłat niezależnych od wynajmującego, Spółka może zażądać  od najemcy, jako załącznika do umowy, jego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o której mowa w art. 777 § 1 punkty 4 i 5 k.p.c.
Odmowa złożenia przez najemcę takiego oświadczenia jest podstawą do uchylenia się przez Spółkę od zawarcia umowy najmu z przyczyn leżących po stronie oferenta, który wygrał przetarg. W takim przypadku wadium przepada na rzecz Spółki.

2. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i inne opłaty pobrane przez notariusza reguluje najemca lokalu.

3. Spółka jako wynajmujący zwraca najemcy połowę wydatków, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie zaliczenia na poczet czynszu najmu.

4. Jeżeli, w przypadkach określonych w § 12 niniejszego Regulaminu, zawarcie umowy współnajmu lub umowy najmu z innym najemcą następuje na wniosek dotychczasowego najemcy, należności i opłaty określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w całości obciążają najemcę (współnajemców).

§ 11

Spółka może wyrazić zgodę na podnajem części lokalu użytkowego, nie więcej jednak niż 50% jego powierzchni. W przypadku podnajmu bez takiej zgody Spółka może umowę najmu wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 

§ 12


1. Na wniosek najemcy sporządza się umowę współnajmu z małżonkiem, rodzicem (rodzicami) lub dzieckiem (dziećmi) najemcy.

2. Najemca może również wskazać osobę lub osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z którymi zostanie zawarta umowa najmu na dotychczasowych warunkach. W tym przypadku umowę z dotychczasowym najemca rozwiązuje się za porozumieniem stron.

§ 13

Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu dotychczasowy najemca składa co najmniej na 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania umowy. Za pisemną zgodą Stron umowy najmu termin ten może ulec skróceniu.

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.