REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO, UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MOTŁAWA” SPÓŁKA Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH  PRZY UL. PROF. ZDZISŁAWA KIETURAKISA 6 i 8,  PRZY UL. WRÓBLA 23 ORAZ PRZY UL. KURZA 14 I KURZA 15/16

Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.

Przepisy niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o., utrzymanie bezpieczeństwa, porządku, higieny i estetyki budynku i jego otoczenia, zapewnienie zgodnego współżycia mieszkańców oraz zasad utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach, których właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o., zlokalizowanych przy ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa 8 i 6 oraz przy ul. Wróbla 23.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Najemców lokali mieszkalnych (lokali) budynków, których właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Spółka z o.o. w Gdańsku ul. Szczygla 1, zwane dalej „Właścicielem”.

§ 2

Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkie osoby, które wraz z nim korzystają z lokalu (członkowie rodziny, domownicy, goście, itp.).

§ 3

Pod pojęciem Najemcy należy rozumieć również osoby zajmujące lub użytkujące lokale mieszkalne na innych zasadach niż umowa najmu lub korzystające z lokali bez tytułu prawnego.

 

II. OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 1

Lokal mieszkalny  może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2

Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania, których jest uprawniony we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.

Najemca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją elementy wyposażenia oraz części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak: dźwigi osobowe, korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku, w tym obiekty małej architektury.

§ 3

Najemca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód w lokalu, budynku lub jego otoczeniu powstałych z jego winy lub osób przebywających w użytkowanym lokalu lub budynku. W przypadku stwierdzenia dokonania przez Najemcę lub osoby z nim zamieszkałe lub przebywające w użytkowanym przez Najemcę lokalu aktów wandalizmu kosztami naprawy obciążony będzie Najemca wraz ze sprawcami.

§ 4

W celu usunięcia awarii Najemca lokalu zobowiązany jest w wyznaczonych terminach udostępnić lokal, pomieszczenie do niego przynależne firmie konserwacyjnej wykonującej prace naprawcze na zlecenie Właściciela. Ponadto w wyznaczonych terminach Najemca zobowiązany jest udostępnić lokal, pomieszczenie do niego przynależne w celu kontroli.

§ 5

Wszelkie uszkodzenia instalacji będących elementami części wspólnych budynku, między innymi elektrycznej, wodnej, a także uszkodzenia wspólnych elementów wyposażenia budynku winny być natychmiast zgłaszane Właścicielowi.

§ 6

Wszelkie uszkodzenia w budynku i  lokalach należy zgłaszać w siedzibie Właściciela bezpośrednio, w formie pisemnej lub elektronicznej. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie, przy czym należy je potwierdzić w formie wskazanej w zdaniu pierwszym.

III. PODSTAWOWE ZASADY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA NAJEMCÓW

§ 1

Ze względu na bezpieczeństwo, ochronę  mienia i utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytku, drzwi wejściowe do budynków wyposażonych w domofony winny być zawsze zamknięte. Nie należy wpuszczać do budynku osób nieznanych.

§ 2

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, używaniem elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i innych powodujących hałas lub w inny sposób zakłócających spokój mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-19.00, a w soboty w godz. 09.00 – 13.00. Nie dotyczy to prac przy usuwaniu awarii w budynku, lokalu przez firmę konserwacyjną wykonującą prace na zlecenie Właściciela.

§ 3

Zakazuje się wrzucania odpadów budowlanych do pojemników na śmieci i odpady. Najemca wykonujący remont lokalu winien wrzucać odpady budowlane do specjalnego kontenera zamówionego na własny koszt.

§ 4

Najemca, który wnosząc lub wynosząc materiały remontowe, narzędzia, sprzęt, bądź z innych przyczyn spowodował zanieczyszczenie klatki schodowej lub innych pomieszczeń wspólnych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć te zanieczyszczenia.

§ 5

Najemca obowiązany jest przestrzegać czystości i porządku w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz w otoczeniu budynku. Nie należy niszczyć trawników, zieleni oraz dewastować urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.

§ 6

Balkony winny być utrzymane w czystości i porządku. Zabrania się przechowywania na balkonach i umieszczania na elewacji budynku przedmiotów oszpecających wygląd budynku oraz umieszczania jakichkolwiek urządzeń, w tym: anten satelitarnych. Suszarki na bieliznę nie mogą być umieszczane poza obrysem balkonu lub na elewacji budynku. Zabrania się instalowania na tarasach i balkonach basenów wypełnionych wodą bez względu na obciążenie i innych urządzeń powodujących obciążenie stropu przekraczające 150 kg/m2.

§ 7

Zabrania się montażu jakichkolwiek elementów do balustrad balkonów (np. pojemniki na kwiaty) w sposób powodujący uszkodzenie powierzchni balustrad (powłok malarskich, warstwy ocynku) oraz zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich. Zabrania się ustawiania pojemników na kwiaty i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych oraz po zewnętrznej stronie balustrad balkonów, a w obrębie balkonów podwieszania pojemników na kwiaty do płyty wyższej kondygnacji.

§ 8

Zabrania się grillowania i organizowania głośnych imprez na tarasach, balkonach i w otoczeniu budynku, w tym na obiektach małej architektury.

§ 9

Zakazuje się wystawiania przed mieszkanie i pozostawiania śmieci na klatkach schodowych, w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz w otoczeniu budynku. Śmieci i odpadki należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do tego celu, stosując się do zasad segregacji odpadów.

§ 10

Zabrania się wyrzucania przez okna i z balkonów wszelkich śmieci, a w szczególności butelek, puszek, żywności, opakowań i niedopałków. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach okien, balkonach, rozkładania jedzenia na trawnikach wokół budynków oraz wszelkiego dokarmiania dzikich zwierząt.

§ 11

W lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców, pomieszczeniach piwnicznych, w obrębie klatek schodowych oraz korytarzy i na balkonach nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych, w tym wybuchowych lub stanowiących zagrożenie pożarowe (np. butli z gazem), żrących lub cuchnących.

§ 12

Zabrania się palenia tytoniu na klatkach schodowych, korytarzach, w windach, piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

§ 13

Zabrania się zastawiania korytarzy, klatek schodowych i innych dróg komunikacyjnych przedmiotami wyposażenia lokali, materiałami budowlanymi, wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi komunikację i ewakuację.

§ 14

Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, instalacjach przeciwpożarowych i innych instalacjach znajdujących się w klatkach schodowych i pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania awarii, będą obciążone kosztami ich usunięcia.

§ 15

Zabrania się zabaw dzieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (klatki schodowe, korytarze, piwnice, parkingi, itp.). Rodzice i opiekunowie winni sprawować pełny nadzór nad miejscem zabaw dzieci.

§ 16

1. Parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

2. Zabrania się:

a) wjeżdżania samochodami i pojazdami jednośladowymi (z wyłączeniem rowerów) na chodniki i alejki;

b) parkowania pojazdami na drodze dojazdowej do hali garażowej i punktu gromadzenia odpadów (PGO).

§ 17

Zabrania się przechowywania pojazdów wyposażonych w zbiornik na paliwo oraz pojazdów z napędem akumulatorowym w piwnicach budynku, na korytarzach klatek schodowych lub na balkonach.

§ 18

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 06.00. W tym czasie należy ściszyć odbiorniki audiowizualne, zaniechać głośnych rozmów, śpiewów, tańców, itp. zakłócających spokój innych mieszkańców budynku.

§ 19

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi in. poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla zwierząt i ludzi,
 2. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta, zarówno z pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, windy) jak i też z terenów zielonych, dróg, chodników i obiektów małej architektury;
 3. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta,
 4. wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w momencie rozdrażnienia,
 5. wyprowadzanie psa na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu.
 6. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt domowych na trawniki wokół budynku,
 • utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

§ 20

Właściciel może zakazać Najemcy hodowli zwierząt domowych w wypadku nie wywiązywania się Najemcy z obowiązków ciążących na nim w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami określonych przepisami lub na wniosek mieszkańców obawiających się o swoje bezpieczeństwo, a także, gdy hodowla prowadzona jest w celach zarobkowych.

 

IV. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

§ 21

Zasady Ogólne

1. Obowiązkiem Najemców lokali mieszkalnych jest segregacja i wrzucanie odpadów do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych w tym celu punktach gromadzenia odpadów (PGO). W zasobach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o. o. stosuje się następujące pojemniki:

 • pojemnik brązowy (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady BIO, które należy rozumieć jako odpady ulegające biodegradacji, w szczególności: obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, drobne gałęzie i skoszoną trawę, zabrudzone ręczniki i chusteczki papierowe, itp.;
 • pojemnik niebieski (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na PAPIER (opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, czasopisma, zeszyty i książki, papier szkolny i biurowy, itp.);
 • pojemnik żółty (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (złom żelazny i metale kolorowe, folię aluminiową, opróżnione puszki po żywności i napojach oraz zakrętki od słoików i metalowe kapsle, opróżnione i zgniecione butelki plastikowe, kartony po mleku i sokach i opakowania wielomateriałowe, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach, plastikowe torby, worki i folie, itp.);
 • pojemnik zielony (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na SZKŁO czyli opakowania szklane ze szkła kolorowego i bezbarwnego (opróżnione butelki po napojach,, puste słoiki bez zakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, itp.);
 • pojemnik szary (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady RESZTKOWE - to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu.

2. Odpady niebezpieczne między innym: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami należy gromadzić oddzielnie i przekazywać je do unieszkodliwienia lub we wskazanych terminach przekazać przedstawicielowi Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. (GUK Sp. z o.o.) w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub dostarczyć bezpośrednio do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55. Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych jest umieszczony na stronie internetowej: www.czystemiasto.gdansk.pl.

3. Odpady gabarytowe, m. in. meble czy zużyte opony zbierane są osobno, we wskazanych terminach. Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych jest umieszczony na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl.

4.  Odpady budowlane i poremontowe, np.: gruz, kafelki, drzwi, wanna, brodzik, umywalka, miska klozetowa itp.  należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady lub odwieźć je własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55.

5.  Zużyty sprzęt RTV i AGD należy nieodpłatnie przekazać przedstawicielowi Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. (GUK Sp. z o.o.) w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, dostarczyć bezpośrednio do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 lub oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Dodatkowo odbiór dużych elektroodpadów, np.: lodówki, piekarnika, pralki, zmywarki itp. można umówić spod drzwi w ramach usługi bezpłatnej dla mieszkańców dzwoniąc pod numer 58 722 01 00 lub pisząc na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., natomiast małe elektroodpady (do 50 cm) np.: czajnik elektryczny, lokówkę, suszarkę, toster, radio, telefon itp. można wrzucić do specjalnego czerwonego pojemnika na małe elektroodpady w okolicy (lista pojemników dostępna na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl).

6.  Należy dbać o czystość i porządek w punktach gromadzenia odpadów (wiatach śmietnikowych) oraz o mienie w nich znajdujące się. Zabrania się wrzucania do pojemników materiałów łatwopalnych, które mogą wywołać pożar.

7. Zabrania się pozostawiania nieczystości przed punktami gromadzenia odpadów (wiatami śmietnikowymi) oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

8.  Wykaz punktów gromadzenia odpadów zamieszczony jest w Załączniku do Regulaminu.

§ 22

Opłaty

1. Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych ustala Rada Miasta Gdańska.

2. Opłatę wnosi się łącznie z opłatą za użytkowanie lokalu mieszkalnego w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą umową najmu.

3. Zwolnienie z opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tytułu czasowego niezamieszkania przez okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy następuje wyłącznie na podstawie złożonej deklaracji w siedzibie Właściciela.

4. W przypadku stwierdzenia niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wydawana jest decyzja o podwyższonej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym Najemcy są informowani pisemnie.

V. USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.), ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

1. Najemcy lokali mieszkalnych i wszystkie osoby z nimi zamieszkujące oraz Najemcy garaży zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

2. Wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, wywoływanie swoim zachowaniem zgorszenia u innych mieszkańców lub utrudnianie im korzystania z lokali, może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu.

Załącznik  do Regulaminu porządku domowego,  utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach,  których właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa  Społecznego
„Motława” Spółka  z. o. o.,  zlokalizowanych przy ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa 8 i 6, przy ul. Wróbla 23 oraz przy ul. Kurza 1 4 i Kurza 15/16

Punkty gromadzenia odpadów dla budynków, których właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o. o.

 • Zdzisława Kieturakisa 8 - pojemniki usytuowane w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony podwórza nad halą garażową w budynku przy ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa 8,
 • Zdzisława Kieturakisa 6 - pojemniki usytuowane w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony podwórza nad halą garażową w budynku przy ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa 8,
 • Wróbla 23 - pojemniki usytuowane w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku przy ul. Wróbla 23 po lewej stronie od wejścia głównego do budynku,
 • Wróbla 24 - pojemniki usytuowane w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku przy ul. Wróbla 23 po lewej stronie od wejścia głównego do budynku,
 • Królikarnia 14 - pojemniki usytuowane w wiacie śmietnikowej przy budynku ul. Królikarnia 13, na końcu ul. Królikarnia, przy płocie graniczącym z LPP,
 • Kurza 14 - pojemniki usytuowane w metalowej wiacie śmietnikowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami Kurza 9 a Kurza 14,
 • Kurza 15/16 - pojemniki usytuowane w metalowej wiacie śmietnikowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami Kurza 9 a Kurza 14.

 

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski 516 507 479 lub 530 072 218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński 791 273 973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu 58 52 44 500


e-mail kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.