Na jakich zasadach gminy przyznają dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy i jedynie w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817)

Kto przyznaje dodatek mieszkaniowy

Gmina przyznaje dodatek mieszkaniowy zawsze na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

Miejsce składania wniosków:

 • osobiście: 
  Dział Obsługi Mieszkańców  (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku) na I piętrze.
  ul. 3-go Maja 9
  80-802 Gdańsk
 • za pośrednictwem poczty:
  Dział Pomocy Mieszkaniowej
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-152 Gdańsk

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy,  z MOPS o otrzymywanych świadczeniach, z uczelni o pobieranych stypendiach, z ZUS  odcinki od emerytury bądź  renty obowiązkowo z decyzją ZUS-u do wglądu, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP weryfikacji za dany okres dokona pracownik przyjmujący wniosek, w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów, oświadczenie musi być złożone w obecności pracownika Urzędu itp. )
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( umowa, decyzja, przydział lokalu, akt notarialny itp. )
 • aktualny aneks czynszowy
 • dowód osobisty do wglądu
 • przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednia decyzja w sprawie jego przyznania lub odmowy jego przyznania do wglądu

Dodatkowe informacje na stronie:

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=122&x=25&y=1

w zakładce Informacje podstawowe - procedury i formularze - Dodatek mieszkaniowy

Druki do pobrania:

1.Wniosek o dodatek mieszkaniowy

2.Karta obniżek czynszu z uwagi na wartość użytkową lokalu

3.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
518-772-228


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973