aktualności

Na podstawie „Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława spółka z o.o.” –  Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na wynajem lokalu użytkowego w osiedlu „Zielone Wzgórze”.

I   Informacja o lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajmu.

Położenie lokalu użytkowego  - lokal nr 1 znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego położonego w Gdańsku przy ulicy Srebrnej 16.

Opis lokalu użytkowego:

  • powierzchnia użytkowa lokalu 44,80 m2,

 - stan wykończenia i wyposażenia lokalu:

  • posadzki – terakota;
  • ściany - tynkowane, pomalowane farbą emulsyjną;
  • sanitariaty - muszla klozetowa,  umywalka wraz z baterią;
  • instalacja grzewcza – indywidualny gazowy piec dwufunkcyjny;
  • drzwi aluminiowe, okna aluminiowe.

Lokal wyposażony jest w instalacje wewnętrzne elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą.

Stan prawny lokalu użytkowego - lokal stanowi własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

Lokal prawnie zajęty – w okresie wypowiedzenia do 31.01.2023 r.

O ile w drodze niniejszego przetargu zostanie wyłoniony „nowy” najemca, lokal będzie wolny fizycznie i prawnie w dniu podpisania umowy.

Przeznaczenie lokalu użytkowego - lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej i/lub usługowej, gastronomicznej - bez licencji na alkohol.

Stawka czynszu najmu jako wywoławcza do przetargu -  Stawka wywoławcza czynszu najmu netto za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu wynosi  – 20,00 zł. Licytowana będzie stawka czynszu netto, która po zakończeniu licytacji zostanie zwiększona o podatek VAT w wysokości 23 % od wylicytowanej stawki netto.

Czas trwania umowy najmu - nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wzór umowy najmu, jaka będzie zawarta z wyłonionym najemcą oraz regulamin wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność TBS „Motława” Sp. z o. o., dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Szczygla 1, Gdańsk – Dolne Miasto, tel.: 058 320-37-48; 058 305-46-00.

Przetarg (ustna licytacja) odbędzie się 14.12.2022 r. (środa) o godz. 12.00  w budynku przy ul. Szczygla 1 w Gdańsku. Lokal można oglądać w dniach od 14.11.2022 r. do 09.12.2022 r. w godz. od 9.oo. do 11.oo, po uprzednim powiadomieniu administracji osiedla (osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznym – telefony j.w.)

II   Warunki udziału w przetargu:

1. Wpłacenie przez oferenta wadium  w wysokości 1.792,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i okazanie dowodu wpłaty organizatorowi przetargu przed rozpoczęciem przetargu.

Uwaga:

Wadium należy wpłacić przelewem na konto TBS „Motława” Sp. z o.o. nr 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768 do dnia 12.12.2022 r., przy czym za datę wpłaty przelewem przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez oferentów,  którzy przetargu nie wygrali, zwraca się po zakończeniu przetargu, w dniu następnym, przy czym za dzień zwrotu przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

 2. Złożenie przez oferenta oświadczenia według załączonego wzoru (Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych ...) wraz z kserokopią aktualnego wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (albo innego rejestru, w którym ujawniony jest oferent), zaś w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego wraz z oświadczeniem, że dane uwidocznione w składanych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne.

Uwaga:   

-  Składane kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

- Za aktualny dokument rejestrowy uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej aniżeli 3 miesiące przez datą przetargu.

Ponadto oferenci (przedsiębiorcy) zobowiązani są do złożenia aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał od właściwego organu przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia przez oferenta oświadczenia.

3. Przedłożenie dokumentu poświadczającego tożsamość oferenta (dowód osobisty lub paszport).

III   Przebieg przetargu:

1. Licytacja rozpoczyna się od wywołania stawki czynszu najmu dla lokalu - 20,00 zł netto/1m2 p.u. Licytowana będzie stawka czynszu netto, która zostanie zwiększona o podatek VAT w wysokości 23 % od wylicytowanej stawki czynszu netto.

2. Zaoferowana stawka czynszu przestaje wiązać, gdy inny oferent zaoferował stawkę wyższą. Najniższe postąpienie wynosi 0,50 zł.

3. Oferent może w trakcie licytacji wielokrotnie proponować kolejno wyższe stawki czynszu.

4. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg udzielając przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą stawkę  czynszu.

5. Po zakończeniu przetargu Komisja sporządza protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

Uwaga:

Przetarg może być unieważniony w przypadku, gdy:

  • nie uczestniczy w nim żaden oferent, który wpłacił wadium oraz złożył dokumenty zgodnie z warunkami Regulaminu;
  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferował stawki czynszu wyższej od wywoławczej;

  Do czasu rozpoczęcia przetargu może być on odwołany bez podania przyczyny.

IV  Zabezpieczenie realizacji umowy .

Zabezpieczeniem realizacji umowy jest kaucja w wysokości trzymiesięcznego czynszu i opłat niezależnych od Wynajmującego płatna przed zawarciem umowy najmu i wydania kluczy do lokalu użytkowego. Kaucję można wnieść w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, której treść zostanie zaakceptowana przez Towarzystwo  Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

Podstawą do zawarcia umowy najmu z najemcą (który wygrał przetarg) będzie stanowił protokół komisji przetargowej.

Zawarcie umowy o najem i przekazanie lokalu nastąpi najpóźniej do 10.02.2023 r.

Załączniki:

Oświadczenie oferenta - plik do pobrania

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. informuje, że przetarg na wykonanie modernizacji instalacji spalinowo - grzewczej lokali mieszkalnych w budynkach na osiedlu "Zielone Wzgórze" nie został rozstrzygnięty. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 29.09.2022 r. zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

W związku z sytuacją na Ukrainie oraz licznymi pytaniami, zarówno ze strony uchodźców z Ukrainy, jak i mieszkańców Gdańska, uruchomiona została podstrona na portalu Gdańsk Pomaga https://ukraina.gdanskpomaga.pl/. Na tej stronie przyjmowane są zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy, jak i od tych, które taką pomoc deklarują. Potrzebne jest wsparcie finansowe, rzeczowe, ale także pomoc psychologów oraz osób, które podjęłyby się tłumaczenia języka ukraińskiego.

- Wspólnie z Fundacją Gdańską, która opracowała bardzo dobry sposób, aby łączyć potrzebujących i tych pomoc oferujących, podjęliśmy decyzję, że strona internetowa  Gdańsk Pomaga staje się programem Gdańsk Pomaga Ukrainie. Wykorzystując doświadczenia, stworzyliśmy strukturę koordynacyjną - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

https://media.gdansk.pl/komunikaty/728131/pomoc-dla-osob-z-ukrainy

 

 

 

 

W wtorek 21 grudnia 2021 r. nowi lokatorzy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp.  z o.o. otrzymali klucze do mieszkań przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku na Dolnym Mieście.

Klucze wręczył Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, w towarzystwie radnej Katarzyny Czerniewskiej.

Inwestycja obejmowała 7 mieszkań przy ul. Kurzej 14 i 7 mieszkań przy ul. Kurzej 15/16 w Gdańsku. W obu, sąsiadujących ze sobą, budynkach znajdują się lokale 2-3 pokojowe o powierzchni od 42 m2 do 59 m2. Pokoje są duże, przestronne. Wszystkie mieszkania są wyremontowane i gotowe do zamieszkania. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska.

Jest to trzecia inwestycja zrealizowana w ramach programu "Lokale na start, z dopłatą do czynszu”. Stała się możliwa dzięki połączeniu wszystkich możliwych źródeł finansowania takich inwestycji: rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa, programu społecznego budownictwa czynszowego - grant z funduszu dopłat, preferencyjnego kredytu SBC, a także przy partycypacji najemców oraz udziale własnym Gminy.

Koszt inwestycji wyniósł 7,4 mln zł. w tym udział miasta wynosi 4,1 mln zł, 2,6 mln zł przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat i 700 tys. zł przekazane na inwestycję z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

 

W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie kluczy z udziałem Piotra Grzelaka, zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, mieszkańcom budynku wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 60 na Gdańskim Ujeścisku.

To szósty etap realizacji zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Piotrkowskiej realizowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

W budynku mieści się 55 mieszkań oraz 15 garaży. Wyposażenie budynku: standard mieszkań - pod klucz, winda osobowa, wykładziny, kafle na ścianach i posadzce w łazienkach i aneksach kuchennych, drzwi wewnętrzne, armatura wod-kan. Budynek jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Powierzchnie mieszkań mają od 31 m2 do 63 m2.

Koszt inwestycji: 12,8 mln zł

Udział Miasta: 12,1 mln zł, w tym 5,3 mln zł przekazane na inwestycję z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat i 1,2 mln zł przekazane na inwestycję z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Rafał Plotke tel.: 58 303-29-11
535-072-096


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.