Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin rozliczania kosztów zużycia w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących dokumentach:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220),

b) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.    884 z późn. zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. nr 194 poz. 1291),

d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych   (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 z późn. zmianami),

e) Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328),

f) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)

g) Umowy z dostawcami mediów: ciepła i zimnej wody do budynków w zasobach TBS „Motława”.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. dostawca ciepła - Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (GPEC),

2. dostawca zimnej wody - Saur Neptun Gdańsk S.A. (SAUR)

3. zimna woda - zimna woda wraz z odprowadzeniem ścieków,

4. ciepłomierz główny - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru dostarczonego ciepła do budynku na potrzeby ogrzania lokalu oraz podgrzania zimnej wody,  będący własnością GPEC

5. wodomierz główny zimnej wody - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru dostarczonej zimnej wody do budynku, będący własnością SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. (SNG),

6. ciepłomierz - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ciepła zużytego do ogrzania lokalu, spełniające funkcję podzielników kosztów, (wyskalowany w gigadżulach (Gj), o dokładności odczytu do 3 miejsc po przecinku),

7. wodomierz ZW - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru zużycia zimnej wody w lokalu, pomieszczeniu gospodarczym, spełniające funkcję podzielników kosztów, (wyskalowany w metrach sześciennych (m3), o dokładności odczytu do 2 miejsc po przecinku),

8. wodomierz CW - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru zużycia zimnej wody do podgrzania w lokalu, spełniające funkcję podzielników kosztów, (wyskalowany w metrach sześciennych (m3), o dokładności odczytu do 2 miejsc po przecinku),

9. budynek - budynek mieszkalny wielorodzinny wyposażony w wodomierz główny zimnej wody oraz ciepłomierz główny,

10. TBS „Motława” - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (właściciel budynku),

11. lokal – lokal mieszkalny lub użytkowy,

12. pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie w budynku, nie będące lokalem, z dostępem do zimnej wody,

13. użytkowniknajemca lokalu lub osoba korzystająca z lokalu na podstawie innego tytułu prawnego a także osoba bez tytułu prawnego stale lub czasowo korzystająca z lokalu

14. koszty całkowite - koszty, bezpośrednie i pośrednie, zimnej wody oraz ciepła na potrzeby ogrzania lokalu i podgrzania zimnej wody,

15. opłata miesięczna CO - zaliczka na poczet kosztów zużycia ciepła na potrzeby ogrzania lokalu,

16. opłata miesięczna CW - zaliczka na poczet kosztów podgrzania zimnej wody w lokalu,

17. opłata miesięczna ZW - zaliczka na poczet kosztów zużycia zimnej wody w lokalu,

18. okres rozliczeniowy - umowny okres czasu ustalony przez TBS „Motława”, za który cyklicznie dokonuje się rozliczeń kosztów zużycia mediów,

19. resztówka - różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego zimnej wody, a sumą wskazań wodomierzy ZW zainstalowanych w lokalach,

20. koszt zużycia zimnej wody - obejmuje koszty zużycia zimnej wody wraz z odprowadzeniem ścieków,

21. lokalizacja I - obejmuje budynki TBS „Motława” wyposażone w piece gazowe dwufunkcyjne służące do podgrzania zimnej wody oraz ogrzania lokalu,

22. lokalizacja II - obejmuje budynki TBS „Motława” podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

23. lokalizacja III - obejmuje budynki TBS „Motława” podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, których najemcą jest Gmina Miasto Gdańsk.

 

                                                                                                                                                 § 3

1. Celem Regulaminu jest określenie zasad rozliczania kosztów zużycia:

a) ciepła dla potrzeb ogrzania lokalu,

b) ciepła dla potrzeb podgrzania zimnej wody,

c) zimnej wody

2. Koszty całkowite są ewidencjonowane w TBS „Motława” na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła i dostawcę zimnej wody.

3. Zużycie ciepła w budynku określane jest na podstawie wskazań wodomierza głównego.

4. Zużycie zimnej wody w budynku określane jest na podstawie wskazań wodomierza głównego.

 

Rozdział 2

 ZASADY USTALANIA I ROZLICZANIA OPŁAT MIESIĘCZNYCH – ZALICZEK

 § 1

1. Rozliczenie kosztów całkowitych z uwzględnieniem opłat miesięcznych CO, CW i ZW odbywa się w dwóch okresach rozliczeniowych:

     a ) za okres od 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku (I półrocze),

     b) za okres od 01 lipca do 31 grudnia każdego roku (II półrocze)

2. Rozliczenie następuje nie później niż 60 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.

§ 2

    1. Przez cały okres rozliczeniowy użytkownicy są zobowiązani uiszczać opłaty miesięczne CO, CW i ZW w wielkości ustalonej przez TBS „Motława”.

    2. Opłata miesięczna w pierwszym okresie zamieszkania w lokalu, przez co rozumie się okres przypadający od zawarcia umowy najmu nie krótszy niż trzy miesiące     do końca danego okresu rozliczeniowego ustalana jest wg wzoru:

a) Lokalizacja I:

    ZW = 3 m3 x ilość osób x cena brutto za 1 m3 zimnej wody.

b) Lokalizacja II:

                 ZW = 5 m3 x ilość osób x cena brutto za 1 m3 zimnej wody (w tym 2 m3 zimnej wody do podgrzania)

             CW = 2 m3 x ilość osób x cena brutto 1 m3 podgrzania zimnej wody ustalona na podstawie kosztów podgrzania zimnej wody z poprzedniego okresu          rozliczeniowego.

     3. Wysokości opłat miesięcznych mogą ulegać zmianie na skutek:

           a) zmiany cen: ciepła, zimnej wody

           b) wniosku użytkownika złożonego w formie pisemnej,

           c) niedopłaty lub nadpłaty użytkownika z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

    4. Użytkownicy zobowiązani są do wnoszenia opłat miesięcznych CO, CW i ZW do dziesiątego dnia każdego miesiąca wraz z czynszem i pozostałymi opłatami za    użytkowanie lokalu.

     5. W przypadku stwierdzenia w wyniku rozliczenia:

    a) NADPŁATY - kwota nadpłaty podlega zaliczeniu na należności z tytułu bieżących opłat w miesiącu w którym następuje rozliczenie za lokal lub na żądanie użytkownika podlega zwrotowi w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku o jej zwrot.

     b) NIEDOPŁATY - kwotę niedopłaty użytkownik zobowiązany jest wpłacić w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o rozliczeniu.

     6. Rozliczenie kosztów całkowitych przedstawione jest w formie wydruku, który dostarczany jest do skrzynki pocztowej użytkownika.

 

 Rozdział 3

 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY

 § 1

Lokalizacja I

1. Lokale rozliczane są według wskazań wodomierza głównego zimnej wody i wodomierzy ZW.

2. Po upływie okresu rozliczeniowego w przypadku stwierdzenia, że ilość dostarczonej zimnej wody do budynku, na podstawie wskazań wodomierza głównego zimnej wody pomniejszona o zużycie zimnej wody do celów gospodarczych i ewentualnych wycieków, awarii z instalacji wodnej jest wyższa od sumy wskazań wodomierzy ZW wszystkich lokali w danym budynku, użytkownicy są zobowiązani do pokrywania kosztów powstałej różnicy zwanej w dalszym tekście resztówką. Resztówka jest dzielona na wszystkich użytkowników w budynku proporcjonalnie do zużycia zimnej wody przez użytkowników według wskazań wodomierzy ZW.

3. Po upływie okresu rozliczeniowego w przypadku stwierdzenia, że ilość dostarczonej zimnej wody do budynku, na podstawie wskazań wodomierza głównego zimnej wody pomniejszona o zużycie zimnej wody do celów gospodarczych i ewentualnych wycieków, awarii z instalacji wodnej jest niższa od sumy wskazań wodomierzy ZW wszystkich lokali w danym budynku, TBS „Motława” jest zobowiązany do zwrotu użytkownikom kosztów powstałej resztówki. Resztówka jest dzielona na wszystkich użytkowników w budynku proporcjonalnie do zużycia zimnej wody przez użytkowników według wskazań wodomierzy ZW.

4. Wartość ostatecznego rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody użytkownika w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ceny 1 m3 zimnej wody określonej przez dostawcę zimnej wody i sumy ilości zużycia zimnej wody według wskazań wodomierza ZW w danym okresie rozliczeniowym i ilości przypadającej na użytkownika resztówki w danym okresie rozliczeniowym. Iloczyn ten pomniejsza się o sumę opłat miesięcznych ZW w danym okresie rozliczeniowym. O wyniku rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody, informuje się użytkownika, które są opisane w Rozdziale 2, § 2, ust. 5 i 6.

5. Sposób rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Lokalizacja II

6. Lokale rozliczane są według wskazań wodomierza głównego zimnej wody i sumy wskazań wodomierzy ZW i wodomierzy CW.

7. Po upływie okresu rozliczeniowego w przypadku stwierdzenia, że ilość dostarczonej zimnej wody do budynku, na podstawie wskazań wodomierza głównego zimnej wody pomniejszona o zużycie zimnej wody do celów gospodarczych i ewentualnych wycieków, awarii z instalacji wodnej jest wyższa od sumy wskazań wodomierzy ZW i wodomierzy CW wszystkich lokali w danym budynku, użytkownicy są zobowiązani do pokrywania kosztów powstałej resztówki. Resztówka jest dzielona na wszystkich użytkowników w budynku proporcjonalnie do zużycia zimnej wody przez użytkowników według sumy wskazań wodomierzy ZW i wodomierzy CW .

8. Po upływie okresu rozliczeniowego w przypadku stwierdzenia, że ilość dostarczonej zimnej wody do budynku, na podstawie wskazań wodomierza głównego zimnej wody pomniejszona o zużycie zimnej wody do celów gospodarczych i ewentualnych wycieków, awarii z instalacji wodnej jest niższa od sumy wskazań wodomierzy ZW i wodomierzy CW wszystkich lokali w danym budynku, TBS „Motława” jest zobowiązany do zwrotu użytkownikom kosztów powstałej resztówki. Resztówka jest dzielona na wszystkich użytkowników w budynku proporcjonalnie do zużycia zimnej wody przez użytkowników według sumy wskazań wodomierzy ZW i wodomierzy CW.

9. Wartość ostatecznego rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody użytkownika w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ceny 1 m3 zimnej wody określonej przez dostawcę zimnej wody i sumy ilości zużycia zimnej wody według wskazań wodomierza ZW i wodomierza CW w danym okresie rozliczeniowym i ilości przypadającej na użytkownika resztówki w danym okresie rozliczeniowym. Iloczyn ten pomniejsza się o sumę opłat miesięcznych ZW i CW w danym okresie rozliczeniowym. O wyniku rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody użytkownik otrzymuje informację o wielkości nadpłaty lub niedopłaty, które są opisane w Rozdziale 2, § 2, ust. 5 i 6.

10. Sposób rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Lokalizacja I i II

11. W przypadku stwierdzenia przez TBS „Motława” lub zgłoszenia przez użytkownika lokalu, uszkodzenia wodomierza ZW, naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu ZW, dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodnej lub demontażu wodomierza ZW podstawą do rozliczenia zużycia zimnej wody w danym okresie rozliczeniowym jest średnie zużycie zimnej wody z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych poprzedzających okres, w którym nastąpiło uszkodzenie wodomierza ZW powiększone o 10 %. Naliczone proporcjonalnie do ilości dni od początku okresu rozliczeniowego do czasu założenia i zaplombowania przez TBS „Motława” nowego wodomierza ZW. W pozostałej części okresu rozliczeniowego podstawą rozliczenia zużycia zimnej wody będzie wskazanie nowego wodomierza ZW. W kolejnym okresie rozliczeniowym zużycie zimnej wody będzie rozliczone w oparciu o rzeczywiste wskazania wodomierza ZW.

12. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego dokonywany jest faktyczny odczyt wodomierza ZW, który zostaje uwzględniony w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu. Rozliczenie zimnej wody użytkownika zdającego lokal nastąpi po zakończeniu najbliższego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem zapisów pkt 2, 3 lub 7 i 8 niniejszego paragrafu.

13. W przypadku kwestionowania przez użytkownika wskazań wodomierza ZW, na pisemny wniosek użytkownika, TBS „Motława” w terminie 30 dni dokona wymiany wodomierza ZW, a zdemontowany wodomierz zostanie przekazany do ekspertyzy. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wodomierza ZW koszty wymiany i ekspertyzy ponosi TBS „Motława”, zaś w przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie prawidłowe działanie wodomierza ZW, koszty wymiany i ekspertyzy ponosi użytkownik, który złożył wniosek o dokonanie ekspertyzy.

14. Zabrania się użytkownikowi jakichkolwiek ingerencji w instalację wodno-kanalizacyjną.

15. Przy rozliczeniu kosztów zużycia zimnej wody uwzględnia się opłaty miesięczne ZW.

Lokalizacja III - nie dotyczy.

 

Rozdział 4

 ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTARCZONEGO CIEPŁA DO LOKALI

 § 1

Lokalizacja I - nie dotyczy.

Lokalizacja II:

1. Koszt ciepła dostarczonego do budynku na potrzeby ogrzania lokalu i podgrzania zimnej wody rozlicza się na podstawie rzeczywistych kosztów potwierdzonych fakturami wystawionymi przez dostawcę ciepła z podziałem na koszty stałe i koszty zmienne.

2. Koszty zmienne - obejmują koszty ilości dostarczonego ciepła (w GJ) do budynku na potrzeby ogrzania lokali (co) i podgrzania zimnej wody (cw) oraz przesył - opłata zmienna co i cw.

3. Koszty stałe - obejmują koszty mocy zamówionej na potrzeby ogrzania lokali (co) i za przesył - opłata stała co oraz koszty mocy zamówionej na potrzeby podgrzania zimnej wody (cw) i przesył - opłata stała cw. Podstawą wysokości opłat za moc zamówioną i przesył na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania zimnej wody jest umowa zawarta z dostawcą ciepła do budynku.

Lokalizacja III:

Koszty refakturowane na Gminę Miasto Gdańsk.

§ 2

Podgrzanie zimnej wody

Lokalizacja I – nie dotyczy.

Lokalizacja II:

1. Rozliczenie kosztów ciepła na potrzeby podgrzania zimnej wody obejmuje wszystkie koszty stałe i zmienne dotyczące podgrzania zimnej wody wraz z uwzględnianiem opłat miesięcznych CW wniesionych przez użytkowników w danym okresie rozliczeniowym.

2. Lokale rozliczane są według wskazań wodomierzy CW indywidualnych, traktowanych jako podzielniki kosztów.

3. Ustalenie ilości ciepła na potrzeby podgrzania zimnej wody ustala się następująco: Ciepło dostarczone do budynku w danym okresie rozliczeniowym pomniejszone jest o sumę zużycia ciepła na potrzeby ogrzania obejmujących lokali w danym okresie rozliczeniowym obliczoną na podstawie wskazań ciepłomierzy użytkowników w budynku.

4. Wartość 1 GJ (Ggj) dostarczonego ciepła do budynku ustala się poprzez podzielenie kosztów zmiennych określonych w Rozdziale 4, § 1, ust 2 przez ilość dostarczonego ciepła wyrażoną w GJ w danym okresie rozliczeniowym.

5. Koszt zmienny na potrzeby podgrzania zimnej wody ustala się poprzez pomnożenie ilości ciepła do podgrzania zimnej wody przez wartość 1 GJ (Ggj) w zł.

6. Koszt stały jest sumą pozycji moc zamówiona (cw) i przesył - oplata stała (cw) wskazanych na fakturze dostawcy ciepła.

7.Koszty ciepła na potrzeby podgrzania zimnej wody stanowią sumę kosztów zmiennych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu i kosztów stałych określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wartość podgrzania 1 m3 (zimnej wody w budynku ustala się poprzez podzielenie kosztu ciepła na potrzeby podgrzania zimnej wody przez ilość zimnej wody wskazanej przez wodomierze CW w budynku w danym okresie rozliczeniowym.

9. Wartość ciepła (Ukcw) na potrzeby podgrzania zimnej wody użytkownika oblicza się poprzez pomnożenie wartości podgrzania 1 m3 (zimnej wody przez ilość zimnej wody według wskazania wodomierza CW (Wcwu) w danym okresie rozliczeniowym.

10. Wartość ostatecznego rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby podgrzania zimnej wody użytkownika w danym okresie rozliczeniowym oblicza się poprzez pomnożenie wartości podgrzania 1 m3 zimnej wody ilości zużycia zimnej wody do podgrzania według wskazań wodomierza CW w danym okresie rozliczeniowym, pomniejszone o sumę opłat miesięcznych CW w danym okresie rozliczeniowym. O wyniku rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby podgrzania zimnej wody użytkownik otrzymuje informację o wielkości nadpłaty lub niedopłaty, które są opisane w Rozdziale 2, § 2, ust. 5 i 6.

11.W przypadku stwierdzenia przez TBS „Motława” lub zgłoszenia przez użytkownika lokalu, uszkodzenia wodomierza CW, naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu CW, dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodnej lub demontażu wodomierza CW podstawą do rozliczenia podgrzania zimnej wody w danym okresie rozliczeniowym jest średnie zużycie podgrzania zimnej wody z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych poprzedzających okres, w którym nastąpiło uszkodzenie wodomierza CW powiększone o 10 %. Naliczone proporcjonalnie do ilości dni od początku okresu rozliczeniowego do czasu założenia i zaplombowania przez TBS „Motława” nowego wodomierza CW. W pozostałej części okresu rozliczeniowego podstawą rozliczenia podgrzania zużycia zimnej wody będzie wskazanie nowego wodomierza CW. W kolejnym okresie rozliczeniowym zużycie podgrzania zimnej wody będzie rozliczone w oparciu o rzeczywiste wskazania wodomierza CW.

11.W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego dokonywany jest faktyczny odczyt wodomierza CW, który zostaje uwzględniony w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu. Rozliczenie podgrzania zimnej wody użytkownika zdającego lokal nastąpi po zakończeniu najbliższego okresu rozliczeniowego w oparciu o zapisy niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kwestionowania przez użytkownika wskazań wodomierza CW, na pisemny wniosek użytkownika, TBS „Motława” w terminie 30 dni dokona wymiany wodomierza CW, a zdemontowany wodomierz zostanie przekazany do ekspertyzy. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wodomierza koszty wymiany i ekspertyzy ponosi dostawca ciepła, zaś w przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie prawidłowe działanie wodomierza CW, koszty wymiany i ekspertyzy ponosi użytkownik, który złożył wniosek o dokonanie ekspertyzy.

13. Zabrania się użytkownikowi jakichkolwiek ingerencji w instalację ciepłej wody.

14. Sposób rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody przedstawia Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Lokalizacja III - koszty refakturowane na Gminę Miasto Gdańsk.

§ 3

Ogrzanie lokali

Lokalizacja I - nie dotyczy.

Lokalizacja II:

1. Rozliczenie kosztów ciepła na potrzeby ogrzania lokali obejmuje wszystkie koszty stałe i zmienne dotyczące ogrzania lokali wraz z uwzględnianiem opłat miesięcznych CO wniesionych przez użytkowników w danym okresie rozliczeniowym.

2.Lokale rozliczane są według wskazań ciepłomierzy indywidualnych, traktowanych jako podzielniki kosztów.

3. Ilość ciepła na potrzeby ogrzania lokali w budynku jest sumą wskazań ciepłomierzy poszczególnych lokali w budynku.

4. Wartość 1 GJ (Ggj) dostarczonego ciepła do budynku ustala się poprzez podzielenie kosztów zmiennych określonych w Rozdziale 4, § 1, ust 2 przez ilość dostarczonego ciepła wyrażoną w GJ w danym okresie rozliczeniowym.

5. Koszt zmienny na potrzeby ogrzania lokali w budynku ustala się poprzez pomnożenie ilości ciepła do ogrzania lokali w budynku przez wartość 1 GJ (Ggj) w zł.

6. Koszt stały - jest sumą pozycji moc zamówiona (co) oraz przesył - oplata stała (co) wskazanych na fakturze dostawcy ciepła.

7. Koszty ciepła na potrzeby ogrzania lokali w budynku stanowią sumę kosztów zmiennych określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu i kosztów stałych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Wartość ciepła na potrzeby ogrzania lokalu użytkownika w budynku ustala się poprzez podzielenie kosztu ciepła na potrzeby ogrzania lokali w budynku przez sumę ilości ciepła na potrzeby ogrzania lokali według wskazań ciepłomierzy indywidualnych w budynku i pomnożenie przez ilość ciepła wskazanego przez ciepłomierz indywidualny w danym okresie rozliczeniowym.

9.Wartość ostatecznego rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby ogrzania lokalu w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako różnicę pomiędzy wartością ogrzania lokalu a sumą opłat miesięcznych CO w danym okresie rozliczeniowym. O wyniku rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby ogrzania lokalu użytkownik otrzymuje informację o wielkości nadpłaty lub niedopłaty, które są opisane w Rozdziale 2, § 2, ust. 5 i 6.

10. W przypadku stwierdzenia przez TBS „Motława” lub zgłoszenia przez użytkownika lokalu, uszkodzenia ciepłomierza, naruszenia lub zerwania plomby na ciepłomierzu, dokonania samowolnych przeróbek instalacji centralnego ogrzewania lub demontażu ciepłomierza podstawą do rozliczenia ciepła na potrzeby ogrzania lokalu w danym okresie rozliczeniowym jest średnie zużycie ciepła na potrzeby ogrzania lokalu z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych poprzedzających okres, w którym nastąpiło uszkodzenie ciepłomierza powiększone o 10 %. Naliczone proporcjonalnie do ilości dni od początku okresu rozliczeniowego do czasu założenia i zaplombowania przez TBS „Motława” nowego ciepłomierza. W pozostałej części okresu rozliczeniowego podstawą rozliczenia ciepła na potrzeby ogrzania lokalu będzie wskazanie nowego ciepłomierza. W kolejnym okresie rozliczeniowym zużycie ciepła na potrzeby ogrzania lokalu będzie rozliczone w oparciu o rzeczywiste wskazania ciepłomierza.

11. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego dokonywany jest faktyczny odczyt ciepłomierza, który zostaje uwzględniony w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu. Rozliczenie zużycia ciepła do ogrzania lokalu użytkownika zdającego lokal nastąpi po zakończeniu najbliższego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kwestionowania przez użytkownika wskazań ciepłomierza, na pisemny wniosek użytkownika, TBS „Motława” w terminie 30 dni dokona wymiany ciepłomierza, a zdemontowany ciepłomierz zostanie przekazany do ekspertyzy. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości w działaniu ciepłomierza koszty wymiany i ekspertyzy ponosi dostawca ciepła, zaś w przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie prawidłowe działanie ciepłomierza, koszty wymiany i ekspertyzy ponosi użytkownik, który złożył wniosek o dokonanie ekspertyzy.

13. Zabrania się użytkownikowi jakichkolwiek ingerencji w instalację centralnego ogrzewania.

14. Sposób rozliczenia kosztów ogrzania lokali przedstawia Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Lokalizacja III - koszty refakturowane na Gminę Miasto Gdańsk.

 

Rozdział 5

TRYB UWZGLĘDNIANIA REKLAMACJI

§ 1

1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń mediów powinny być wnoszone w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia

2. Wniesiona reklamacja dotycząca zużycia mediów nie wpływa na termin i wysokość opłat czynszowych.

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu, TBS „Motława” skoryguje rozliczenie mediów na podstawie danych z nowego (prawidłowego) odczytu.

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Regulamin zostaje wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 7/2017 z dnia 30.08.2017 r. Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. i podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.tbsmotlawa.pl  Regulacje wchodzą w życie od dnia 01.10.2017 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Dariusz Tucholski tel.: 516-507-479 lub 530-072-218

 


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

 

 

Gdańskie Centrum Kontaktu

całodobowy
numer telefonu: 58 52 44 500


e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Messenger: #kontaktgdansk


nr kontaktowy (SMS)
dla osób niesłyszących: 500 105 115

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.