REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO, UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WŁAŚCICIELEM JEST TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MOTŁAWA" SP. Z O.O.

Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2018 r.

Przepisy niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o., utrzymanie bezpieczeństwa, porządku, higieny i estetyki budynku i jego otoczenia, zapewnienie zgodnego współżycia mieszkańców oraz zasad utrzymania porządku i czystości na nieruchomości, której właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o., zlokalizowanej przy ul. Prof. Zdzisława Kieturakisa 8.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Najemców lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi obejmującymi miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej i piwnicę zwanymi dalej łącznie Lokalem, których właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Spółka z o.o. w Gdańsku ul. Królikarnia 13, zwany dalej Właścicielem.

§ 2

Najemca, osoby wspólnie korzystające z Lokalu, goście są odpowiedzialni za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Pod pojęciem Najemcy należy rozumieć wszelkie osoby, które na podstawie umów zawartych z Właścicielem lub za zgodą Właściciela uprawnione są do korzystania z Lokalu lub korzystające z Lokalu bez tytułu prawnego.

II. OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 1

Lokal może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2

Najemca jest zobowiązany utrzymywać Lokal oraz pomieszczenia, do używania, których jest uprawniony we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.

Najemca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją elementy wyposażenia oraz części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak: dźwigi osobowe, korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku, w tym obiekty małej architektury.

§ 3

Najemca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód w Lokalu, budynku lub jego otoczeniu powstałych z jego winy lub osób przebywających w użytkowanym Lokalu lub budynku. W przypadku stwierdzenia dokonania przez Najemcę lub osoby z nim zamieszkałe lub przebywające w użytkowanym przez Najemcę Lokalu aktów wandalizmu kosztami naprawy obciążony będzie Najemca wraz ze sprawcami.

§ 4

W celu usunięcia awarii Najemca Lokalu zobowiązany jest w wyznaczonych terminach udostępnić Lokal, firmie konserwacyjnej wykonującej prace naprawcze na zlecenie Właściciela. Ponadto w wyznaczonych terminach Najemca zobowiązany jest udostępnić Lokal w celu kontroli.

§ 5

Wszelkie uszkodzenia instalacji będących elementami części wspólnych budynku, między innymi elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodnej, a także uszkodzenia wspólnych elementów wyposażenia budynku winny być natychmiast zgłaszane Właścicielowi.

§ 6

Wszelkie uszkodzenia w budynku i Lokalu należy zgłaszać w siedzibie Właściciela bezpośrednio, w formie pisemnej lub elektronicznej. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie, przy czym należy je potwierdzić w formie wskazanej w zdaniu pierwszym.

III. PODSTAWOWE ZASADY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA NAJEMCÓW

§ 1

Ze względu na bezpieczeństwo, ochronę mienia i utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytku, drzwi wejściowe do budynków wyposażonych w domofony winny być zawsze zamknięte. Nie należy wpuszczać do budynku osób nieznanych.

§ 2

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, używaniem elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i innych powodujących hałas lub w inny sposób zakłócających spokój mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-19.00, a w soboty w godz. 09.00 – 13.00. Nie dotyczy to prac przy usuwaniu awarii w budynku, Lokalu przez firmę konserwacyjną wykonującą prace na zlecenie Właściciela.

§ 3

Zakazuje się wrzucania odpadów budowlanych do pojemników na śmieci i odpady. Najemca wykonujący remont Lokalu winien wrzucać odpady budowlane do specjalnego kontenera zamówionego na własny koszt.

§ 4

Najemca, który wnosząc lub wynosząc materiały remontowe, narzędzia, sprzęt, bądź z innych przyczyn spowodował zanieczyszczenie klatki schodowej lub innych pomieszczeń wspólnych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć te zanieczyszczenia.

§ 5

Najemca obowiązany jest przestrzegać czystości i porządku w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz w otoczeniu budynku. Nie należy niszczyć trawników, zieleni oraz dewastować urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.

§ 6

Balkony winny być utrzymane w czystości i porządku. Zabrania się przechowywania na balkonach i umieszczania na elewacji budynku przedmiotów oszpecających wygląd budynku oraz umieszczania jakichkolwiek urządzeń, w tym: anten satelitarnych. Suszarki na bieliznę nie mogą być umieszczane poza obrysem balkonu lub na elewacji budynku. Zabrania się instalowania na tarasach i balkonach basenów wypełnionych wodą bez względu na obciążenie i innych urządzeń powodujących obciążenie stropu przekraczające 150 kg/m2.

§ 7

Zabrania się montażu jakichkolwiek elementów do balustrad balkonów (np. pojemniki na kwiaty) w sposób powodujący uszkodzenie powierzchni balustrad (powłok malarskich, warstwy ocynku) oraz zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich. Zabrania się ustawiania pojemników na kwiaty i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych oraz po zewnętrznej stronie balustrad balkonów, a w obrębie balkonów podwieszania pojemników na kwiaty do płyty wyższej kondygnacji.

§ 8

Zabrania się grillowania i organizowania głośnych imprez na tarasach, balkonach i w otoczeniu budynku, w tym na obiektach małej architektury.

§ 9

Zakazuje się wystawiania przed mieszkanie i pozostawiania śmieci na klatkach schodowych, w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz w otoczeniu budynku. Śmieci i odpadki należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do tego celu, stosując się do zasad segregacji odpadów.

§ 10

Zabrania się wyrzucania przez okna i z balkonów wszelkich śmieci, a w szczególnościbutelek, puszek, żywności, opakowań i niedopałków. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach okien, balkonach, rozkładania jedzenia na trawnikach wokół budynków oraz wszelkiego dokarmiania dzikich zwierząt.

§ 11

W Lokalach, pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców, w obrębie klatek schodowych oraz korytarzy i na balkonach nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych, w tym wybuchowych lub stanowiących zagrożenie pożarowe (np. butli z gazem), żrących lub cuchnących.

§ 12

Zabrania się palenia tytoniu na klatkach schodowych, korytarzach, w windach, piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

§ 13

Zabrania się zastawiania korytarzy, klatek schodowych i innych dróg komunikacyjnych przedmiotami wyposażenia lokali, materiałami budowlanymi, wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi komunikację i ewakuację.

§ 14

Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, instalacjach przeciwpożarowych i innych instalacjach znajdujących się w klatkach schodowych i pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania awarii, będą obciążone kosztami ich usunięcia.

§ 15

Zabrania się zabaw dzieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (windy, klatki schodowe, korytarze, piwnice, parkingi, itp.). Rodzice i opiekunowie winni sprawować pełny nadzór nad miejscem zabaw dzieci.

§ 16

1. Parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

2. Zabrania się parkowania i wjeżdżania samochodami i pojazdami jednośladowymi (z wyłączeniem rowerów), na chodnikim i alejki.

§ 17

Zabrania się przechowywania pojazdów wyposażonych w zbiornik na paliwo oraz pojazdów z napędem akumulatorowym w piwnicach budynku, na korytarzach klatek schodowych lub na balkonach.

§ 18

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 06.00. W tym czasie należy ściszyć odbiorniki audiowizualne, zaniechać głośnych rozmów, śpiewów, tańców, itp. zakłócających spokój innych mieszkańców budynku.

§ 19

1. Osoby utrzymujące zwierząta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwiaezrąt dla innych ludzi m.in. poprzez:

 • sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla zwierząt i ludzi,

 • natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta, zarówno z pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, windy) jak i też z terenów zielonych, dróg, chodników i obiektów małej architektury,

 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta

 • wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w momencie rozdrażnienia,

 • wyprowadzanie psa na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Zabrania się:

 • wprowadzania zwierząt domowych na trawniki wokół budynku,

 • utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotó

§ 20

1. Zakazuje się hodowli zwierząt domowych w celach zarobkowych.

 IV. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

§ 21
Zasady Ogólne

1. Obowiązkiem NajemcówLokali jest segregacja i wrzucanie odpadów do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych w tym celu punktach   gromadzenia odpadów zwany dalej (PGO). W zasobach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o. o. stosuje się następujące pojemniki:

 • pojemnik brązowy (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady BIO, które należy rozumieć jako odpady ulegające biodegradacji, w szczególności: obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, drobne gałęzie i skoszoną trawę, zabrudzone ręczniki i chusteczki papierowe, itp.;
 • pojemnik niebieski (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na PAPIER (opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, czasopisma, zeszyty i książki, papier szkolny i biurowy, itp.);

 • pojemnik żółty (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (złom żelazny i metale kolorowe, folię aluminiową, opróżnione puszki po żywności i napojach oraz zakrętki od słoików i metalowe kapsle, opróżnione i zgniecione butelki plastikowe, kartony po mleku i sokach i opakowania wielomateriałowe, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach, plastikowe torby, worki i folie, itp.);

 • pojemnik zielony (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) – na SZKŁO czyli opakowania szklane ze szkła kolorowego i bezbarwnego (opróżnione butelki po napojach,, puste słoiki bez zakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, itp.);

 • pojemnik szary (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady RESZTKOWE - to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu.

 1. Odpady niebezpieczne między innym: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami należy gromadzić oddzielnie i przekazywać je do unieszkodliwienia lub we wskazanych terminach przekazać przedstawicielowi Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. (GUK Sp. z o.o.) w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych będzie umieszczony na stronach internetowych: www.czystemiasto.gdansk.pl.

 2. Odpady gabarytowe, m. in. zużyte opony, meble, sprzęt AGD i RTV zbierane będą osobno, we wskazanych terminach. Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych będzie umieszczony na stronach internetowych www.czystemiasto.gdansk.pl, . Informacje w zakresie bezpłatnego odbioru elektrośmieci z domu zamieszczone są na stronie .

 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady lub odwieźć je własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szadółkach.

 4. Należy dbać o czystość i porządek w punktach gromadzenia odpadów oraz o mienie w nich znajdujące się. Zabrania się wrzucania do pojemników materiałów łatwopalnych, które mogą wywołać pożar.

 5. Zabrania się pozostawiania nieczystości przed punktami gromadzenia odpadów oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 6. Punkt gromadzenia odpadów wskazany jest w Załączniku do Regulaminu.

§ 22

Opłaty

 1. Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych ustala Rada Miasta Gdańska, opłaty są zróżnicowane w zależności od wyboru formy gromadzenia odpadów: segregowanie odpadów, niesegregowanie odpadów.

 2. Opłatę wnosi się łącznie z opłatą za użytkowanie Lokalu w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą umową najmu.

 3. Zwolnienie z opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tytułu czasowego niezamieszkania przez okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy następuje wyłącznie na podstawie złożonej deklaracji w siedzibie Właściciela.

 4. W przypadku stwierdzenia przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych faktu ich niesegregowania, Najemcy zostaną powiadomieni o zaistniałej sytuacji (naklejka informująca na pojemniku do gromadzenia odpadów oraz pismo kierowane do każdego Najemcy). W przypadku ponownego stwierdzenia faktu niesegregowania odpadów, decyzją administracyjną wydaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, opłaty za wywóz odpadów zostaną podwyższone do stawki ustalonej przez Radę Miasta Gdańska dla odpadów niesegregowanych.

V. USTALENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234.), ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

 2. Najemcy Lokali i wszystkie osoby z nimi zamieszkujące zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

 3. Wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania Lokali i porządku domowego, wywoływanie swoim zachowaniem zgorszenia u innych mieszkańców lub utrudnianie im korzystania z Lokali, może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu.

 

 

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie

W dni robocze 14:45 - 07:00


W dni świąteczne całą dobę do 07:00


Awarie ogólnobudowlane,
wodno-kanalizacyjne
p. Arkadiusz Plotke tel.: 58 303-29-11
535-072-096


Awarie elektryczne
p. Stefan Petryński tel.: 791-273-973

Powiększ czionkę
Zmniejsz czcionkę
Wysoki kontrast
Skala szarości
Kontrast zdjęć
Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.