Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. działa na podstawie

 • Ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz.1037 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 26.10.1995 r. O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21.06.2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.739 z późn. zm.);
 • Umowy Spółki z dnia 27.03.2009 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” powołano jako spółkę prawa handlowego - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku – Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000090406.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Gdańsk.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka została utworzona w formule towarzystwa budownictwa społecznego, co oznacza, iż zyski Spółki nie mogą być dzielone między wspólników, a muszą być w całości przeznaczane na działalność statutową Spółki.

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników. Funkcję tę pełni Prezydent Miasta Gdańska. 
 • Rada Nadzorcza licząca trzech członków:
  Wiesław Bielawski - przewodniczący   
  Piotr Tamowicz   
  Jolanta Ostaszewska
 • Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Spółki pełni Tadeusz Mękal.

Kompetencje organów Spółki określa Akt założycielski – Umowa Spółki z dnia 27.03.2009 r.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie