REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO, UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MOTŁAWA” SP.Z O.O.

Przepisy niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., utrzymania bezpieczeństwa, porządku, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia, zapewnienia zgodnego współżycia mieszkańców, zasady utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Spółka z o.o.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Spółka z o.o. w Gdańsku ul. Królikarnia 13, zwanym dalej „Zarządcą budynku” oraz korzystających z wyżej wymienionych lokali, na podstawie innego tytułu prawnego aniżeli najem.

§ 2

Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkie osoby, które wraz z nimi korzystają z lokalu (członkowie rodziny, domownicy, goście, pracownicy, itp.).

§ 3

Pod pojęciem Najemcy należy rozumieć również osoby zajmujące lub użytkujące lokale mieszkalne lub użytkowe na innych zasadach niż umowa najmu lub korzystające z lokali bez tytułu prawnego.


II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 1

Lokal mieszkalny, lokalu użytkowy może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2

Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania, których jest uprawniony we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym.

Najemca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją elementy wyposażenia oraz części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak: dźwigi osobowe, korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku, w tym obiekty malej architektury.

§ 3

Najemca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód w lokalu, budynku lub jego otoczeniu powstałych z jego winy lub osób przebywających w przydzielonym mu lokalu.
W przypadku stwierdzenia dokonania przez Najemców lub osoby z nim zamieszkałe lub przebywające w przydzielonym Najemcy lokalu aktów wandalizmu kosztami naprawy obciążeni będą Najemcy wraz ze sprawcami.

 § 4

Wszelkie uszkodzenia instalacji będących elementami części wspólnych budynku, między innymi elektrycznej, gazowej, wodnej, a także uszkodzenia wspólnych elementów wyposażenia budynku jak: dźwigi osobowe, kotłownie budynkowe itp. winny być natychmiast zgłaszane Zarządcy budynku.

§ 5

W celu usunięcia awarii Najemca lokalu zobowiązany jest w wyznaczonych terminach udostępnić lokal ekipom konserwatorów wykonujących prace naprawcze na zlecenie Zarządcy budynku. Ponadto w wyznaczonych terminach Najemca zobowiązany jest udostępnić lokal w celu kontroli lub odczytów urządzeń pomiarowych.

 § 6

Wszelkie uszkodzenia w budynku, w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach przydzielonych do użytkowania oraz lokalach użytkowych należy zgłaszać w siedzibie Zarządcy budynku bezpośrednio lub e-mailem bądź faxem. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie, przy czym należy je potwierdzić w formie wskazanej w zdaniu pierwszym.

 III. PODSTAWOWE ZASADY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

 § 1

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę wspólnego mienia i utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytku, drzwi wejściowe do budynków wyposażonych w domofony winny być zawsze zamknięte. Nie należy wpuszczać do budynku osób nieznanych.

§ 2

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, używaniem elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i innych powodujących hałas lub w inny sposób zakłócających spokój mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-19.00, a w soboty w godz. 09,00 – 13.00. Nie dotyczy to prac przy usuwaniu awarii w budynku lub lokalu przez konserwatorów Zarządcy budynku.

§ 3

Zakazuje się wrzucania odpadów budowlanych do pojemników na śmieci i odpady. Najemca wykonujący remont lokalu winien wrzucać odpady budowlane do specjalnego kontenera zamówionego na własny koszt i ustawionego przy śmietniku na czas robót uzgodniony z Zarządcą budynku.

§ 4

Zakazuje się wystawiania przed mieszkanie i pozostawianie śmieci na klatkach schodowych. Śmieci i odpadki należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do tego celu.

§ 5

Najemca, który wnosząc lub wynosząc materiały remontowe, narzędzia, sprzęt, bądź z innych przyczyn spowodował zanieczyszczenie klatki schodowej lub innych pomieszczeń wspólnych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć te zanieczyszczenia.

 § 6

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli i odzieży może odbywać się wyłącznie przy trzepaku lub w wyznaczonym miejscu od poniedziałku do soboty w godzinach 09.00 – 19.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

§ 7

Najemca obowiązany jest przestrzegać czystości i porządku w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz w otoczeniu budynku. Nie należy niszczyć trawników, zieleni oraz dewastować urządzeń infrastruktury technicznej osiedla.

§ 8

Balkony winny być utrzymane w czystości i porządku. Zabrania się przechowywania na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd budynku oraz umieszczania jakichkolwiek urządzeń ( z wyjątkiem anten satelitarnych), w tym suszarek na bieliznę, poza obrysem balkonu lub na elewacji budynku. Zabrania się instalowania na tarasach i balkonach basenów wypełnionych wodą i innych urządzeń powodujących obciążenie stropu przekraczające 150 kg/m2.

§ 9

Pojemniki na kwiaty umieszczane na balustradach balkonów winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Zabrania się ustawiania pojemników na kwiaty i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych, a w obrębie balkonów podwieszania pojemników na kwiaty do płyty wyższej kondygnacji.

§ 10

Zabrania się grillowania i organizowania głośnych imprez na tarasach, balkonach i w przydomowych ogródkach.

§ 11

Zabrania się wyrzucania przez okna i z balkonów wszelkich śmieci, a w szczególności butelek, puszek, żywności, opakowań i niedopałków. Zabrania się dokarmiania i ptaków na parapetach okien, balkonach, rozkładania jedzenia na trawnikach wokół budynków oraz wszelkiego dokarmiania dzikich zwierząt.

§ 12

Materiałów niebezpiecznych, w tym wybuchowych lub stanowiących zagrożenie pożarowe (np. butli z gazem), żrących lub cuchnących, nie wolno przechowywać w lokalach mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeniach piwnicznych, garażach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na balkonach.

§ 13

Zabrania się palenia tytoniu na klatkach schodowych, korytarzach, w windach, piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

§ 14

Zabrania się zastawiania korytarzy, klatek schodowych i innych dróg komunikacyjnych przedmiotami wyposażenia mieszkań, materiałami budowlanymi, wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi komunikację i ewakuację.

§ 15

Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego i innych instalacjach znajdujących się w klatkach schodowych i pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania awarii, będą obciążone kosztami ich usunięcia.

§ 16

Zabrania się zabaw dzieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (klatki schodowe, korytarze, piwnice, parkingi, itp.). Rodzice i opiekunowie winni sprawować pełny nadzór nad miejscem zabaw dzieci.

§ 17

Parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Zabrania się:

a) wjeżdżania samochodami i pojazdami jednośladowymi (z wyłączeniem rowerów) na chodniki i alejki pomiędzy budynkami;

b) parkowania pojazdami na drogach dojazdowych do trafostacji, hydrantów i altanek śmieciowych.

c) mycia, wykonywania napraw i przeglądów pojazdów oraz długotrwałego rozgrzewania lub próbowania silników spalinowych (samochodów, motocykli, motorowerów) na terenie Osiedla

d) pozostawiania wraków samochodowych na terenie Osiedla.

§ 18

Zabrania się przechowywania pojazdów wyposażonych w zbiornik na paliwo oraz pojazdów z napędem akumulatorowym w piwnicach budynku, komórkach gospodarczych lub na balkonach.

§ 19

Na terenie osiedla oraz w budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 06.00. W tym czasie należy ściszyć odbiorniki audiowizualne, zaniechać głośnych rozmów, śpiewów, tańców, itp. zakłócających spokój innych mieszkańców budynku.

§ 20

Zabrania się utrudniania dostępu do pomieszczeń służących mieszkańcom do przechowywania np. wózków, rowerów, a w szczególności do samodzielnego ich zamykania bez udostępniania klucza wszystkim współmieszkańcom.

§ 21

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi  m. in. poprzez:

a) Sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla zwierząt i ludzi,

b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta,

c)  niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta,

d) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w momencie rozdrażnienia,

e)  wyprowadzanie psa na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej razy – na smyczy i w kagańcu.

Zabrania się:

a)  wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci, oraz na trawniki pomiędzy budynkami,

b) utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

§ 22

Zarządca budynku może zakazać Najemcy hodowli zwierząt domowych w wypadku nie wywiązywania się Najemcy z obowiązków ciążących na nim w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami określonych przepisami lub na wniosek mieszkańców obawiających się o swoje bezpieczeństwo, a także, gdy hodowla prowadzona jest w celach zarobkowych.

IV. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

§ 1
Zasady Ogólne

1.1. Obowiązkiem Najemców lokali mieszkalnych i użytkowych jest wrzucanie odpadów do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych w tym celu punktach gromadzenia odpadów (wiatach śmietnikowych). W zależności od zadeklarowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. formy gromadzenia odpadów stosuje się następujące pojemniki:

a) forma zbierania segregowanych odpadów:

  > pojemnik brązowy (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady mokre, które należy rozumieć jako odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady kuchenne takie jak: resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, papier zabrudzony i mokry, odpady zielone, drewno (niewielkie elementy), itp.
   > pojemnik czarny (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady suche które należy rozumieć jako odpady nie zawierające odpadów mokrych, w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, fajans, ceramika, zdjęcia itp.

b) forma zbierania niesegregowanych odpadów:

    > pojemnik szary (z naklejką informującą o przeznaczeniu pojemnika) - na odpady niesegregowane

1.2. W zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. od dnia 01.07.2013 r. obowiązującą formą gromadzenia odpadów jest ich segregowanie z podziałem na odpady suche i mokre.

1.3. Odpady niebezpieczne między innym: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami należy gromadzić oddzielnie i przekazywać je do unieszkodliwienia lub we wskazanych terminach pozostawiać we wiatach śmietnikowych. Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych będzie umieszczony na stronach internetowych www.czystemiasto.gdansk.pl,  www.tbsmotlawa.pl

1.4. Odpady gabarytowe m. in. zużyte opony, meble, sprzęt AGD i RTV zbierane będą osobno, we wskazanych terminach. Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych będzie umieszczony na stronach internetowych www.czystemiasto.gdansk.pl, www.tbsmotlawa.pl

1.5. Odpady budowlane i rozbiórkowenależy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady lub odwieźć je własnym transportem na wysypisko w Szadółkach.

1.6. Należy dbać o czystość i porządek we wiatach śmietnikowych oraz o mienie w nich znajdujące się. Zabrania się wrzucania do pojemników materiałów łatwopalnych, które mogą wywołać pożar.

1.7. Zabrania się pozostawiania nieczystości przed wiatami śmietnikowymi oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

1.8. Integralną częścią Regulaminu stanowi wykaz punktów gromadzenia odpadów dla poszczególnych budynków zarządzanych przez Zarządcę budynków.

§ 2


Opłaty

2.1. Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych ustala Rada Miasta Gdańska, opłaty są zróżnicowane w zależności od wyboru formy gromadzenia odpadów: segregowanie odpadów, niesegregowanie odpadów.

2.2 Opłatę wnosi się łącznie z opłatą za użytkowanie lokalu mieszkalnego i użytkowego w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą umową najmu.

2.3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. jako właściciel nieruchomości pobiera opłaty od Najemców lokali mieszkalnych oraz użytkowych i odprowadza je do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na podstawie złożonej odrębnie dla każdej nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) dla lokali mieszkalnych – wysokość opłaty określana jest w złotych w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego;

b) dla lokali użytkowych – wysokość opłaty określana jest w złotych w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem ilości osób zatrudnionych, na podstawie oświadczeń złożonych przez użytkownika lokalu.

2.4. Wysokość opłat zawiera Wykaz stanowiący integralną część Regulaminu.

2.4. Zwolnienie z opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tytułu czasowego niezamieszkania przez okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy następuje wyłącznie na podstawie złożonej deklaracji w siedzibie Zarządcy budynków.

2.5. W przypadku stwierdzenia przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych faktu ich niesegregowania, Najemcy zostaną powiadomieni o zaistniałej sytuacji (naklejka informująca na pojemniku do gromadzenia odpadów oraz pismo kierowane do każdego Najemcy). W przypadku ponownego stwierdzenia faktu niesegregowania odpadów, decyzją administracyjną wydaną przez Gminę Miasto Gdańsk, opłaty za wywóz odpadów zostaną podwyższone do stawki ustalonej przez Radę Miasta Gdańska dla odpadów niesegregowanych.

V. USTALENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, oraz Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz.­ 266 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012, poz. 391 ) oraz inne powszechnie obowiązując przepisy.

Najemcy lokali mieszkalnych i wszystkie osoby z nimi zamieszkujące oraz Najemy lokali użytkowych ich pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

Wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko zasadom używania lokali i porządku domowego, wywoływaniem swoim zachowaniem zgorszenia u innych mieszkańców lub utrudniania im korzystanie z lokali, może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu.


telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie