Zabrania się dokarmiania ptaków i innych dzikich zwierząt, rozkładania jedzenia na trawnikach wokół budynków, we wiatach śmietnikowych i wyrzucania jedzenia przez balkony.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Dokarmianie dziko żyjących zwierząt prowadzi do zmiany ich zachowań, co w konsekwencji może być niebezpieczne dla człowieka. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem przestają samodzielnie go zdobywać, co skutkuje pojawianiem się dzikich zwierząt, a także zwiększoną ilością gryzoni i szkodliwych owadów w naszym otoczeniu oraz wpływa na zanieczyszczenie terenu wokół budynków.

telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy112

Pogotowie ratunkowe999

Straż pożarna998

Policja997

Pogotowie energetyczne991

Pogotowie gazowe992

Pogotowie ciepłownicze993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne994

Straż miejska986

pogotowie lokatorskie